Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn trong quá trình nhân đôi ADN

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Giải thích nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo toàn trong quá trình nhân đôi ADN. Nêu ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN.

Bài làm:

Câu 3:

  • Nguyên tắc bổ sung:
    • A trên mạch gốc liên kết với T tự do và ngược lại
    • G trên mạch gôc liên kết với X tự do và ngược lại.
  • Nguyên tắc bán bảo toàn: Trên phân tử ADN con, có 1 mạch mới được tổng hợp và 1 mạch cũ của ADN mẹ.
  • Ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN: quá trình nhân đôi ADN là cơ sở của sự tự nhân đôi NST

=> giúp cho gen được di truyền qua các thế hệ tế bào và cơ thể

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021