Nêu đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Nêu đặc điểm di truyền của quần thể ngẫu phối.

Bài làm:

Câu 1:

  • Quần thể ngẫu phối là quần thể sinh vật mà các cá thể lựa chọn bạn tình để giao phối một cách ngẫu nhiên.
  • Quần thể ngẫu phối tạo ra nhiều biến dị tổ hợp => Cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống
  • Quần thể ngẫu phối duy trì tần số các kiểu gen khác nhau => Duy trì sự đa dạng di truyền của quần thể
  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021