Giải thích cơ chế hình thành loài mới bằng con đường đa bội hoá

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 132 - sgk Sinh học 12

Giải thích cơ chế hình thành loài mới bằng con đường đa bội hoá.

Bài làm:

Câu 3:

  • Con lai khác loài nếu được đa bội hoá làm cho các NST của mỗi loài đều có NST tương đồng thì chúng có thể sinh sản bình thường.
  • Chúng được xem là một loài mới so với các loài bố mẹ vì khi lai trở lại với các loài bố mẹ thì sẽ cho ra con lai bất thụ (cách li sinh sản với các loài bố mẹ).
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021