Một đoạn pôlipeptit gồm các axit amin sau: ....... Val-Trp-Lys-Pro...

  • 1 Đánh giá

Câu 4 (chương 1): Trang 64 - sgk Sinh học 12

Một đoạn pôlipeptit gồm các axit amin sau: ....... Val-Trp-Lys-Pro...

Biết rằng các axit amin được mã hóa bởi các bộ ba sau :

Val : GUU ; Trp : UGG ; Lys : AAG ; Pro : XXA

a. Bao nhiêu côđon cần cho việc đặt các axit amin này vào mã hoá cho chuỗi đoạn pôlipeptit được tổng hợp đó?

b. Viết trình tự các nuclêôtit tương ứng trên mARN.

Bài làm:

a. 4 codon mã hóa cho đoạn polipeptit trên.

b. Trình tự các nucleotit tương ứng trên mARN: - GUU UGG AGG XXA -

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021