Diễn biến và kết quả của quá trình phiên mã

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trình bày diễn biễn và kết quả cuả quá trình phiên mã.

Bài làm:

Câu 1:

Quá trình phiên mã gồm 3 giai đoạn: khởi đầu, kéo dài và kết thúc

  • Quá trình phiên mã được bắt đầu khi enzim ARN polimeraza bám vào promoter ( vùng khởi đầu của gen) -> gen tháo xoắn và tách 2 mạch đơn làm lộ ra khuôn mach 3' -> 5' (machj có nghĩa). ARN polimeraza di chuyển dọc theo mạch giúp các nucleotit tự do trong môi trường nội bào liên kết với các nucleotit trên mạch khuôn theo nguyên tắc bổ sung tạo nên phân tử mARN thepo chiều 5' -> 3'.
  • Đối với phần lớn các gen ở các sinh vật nhân chuẩn, sau khi toàn bộ gen được phiên mã thì mARN sơ khai được sửa đổi để cắt bỏ các intron và nối các exon lại với nhau thành mạch MARN chức năng. Sau đó mARN chứ năng từ nhân ra chất tế bào tới riboxom để làm khuân tổng hợp protein. Trong phiên mã chỉ một mạch 3' -> 5' được dùng làm khuôn , chiều tổng hợp mARN của enzim ARNpolimeraza là 5' -> 3'.
  • Giữa mARN sơ khai và mARN chức năng được phiên mã từ 1 gen cấu trúc ở sinh vật nhân chuẩn thì mARN chức năng ngắn hơn vì ARN polimeraza phiên mã mạch khuôn 3' -> 5' là tất cả các exon và intron theo nguyên tắc bổ sung thành mARN sơ khai. Sau đó các intron bị cắt bỏ và nối lại các intron thành mARN chức năng.
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021