Tại sao mỗi mạch của phân tử ADN lại được tổng hợp theo một cách khác nhau?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 102 - sgk Sinh học 12

Tại sao mỗi mạch của phân tử ADN lại được tổng hợp theo một cách khác nhau?

Bài làm:

Câu 2:

  • Sao chép ADN kiểu nửa gián đoạn là kiểu sao chép mà một mạch đơn mới được tổng hợp liên tục khi nó dựa vào mạch khuôn cũ có chiều 3'-> 5'. Còn mạch đơn thứ 2 được tổng hợp theo từng đoạn (gián đoạn) khi mạch khuôn cũ của nó có chiều 5'—> 3'.
  • Từng đoạn nuclêôtit ngắn gọi là đoạn Okazaki. Mỗi đoạn Okazaki đều được tổng hợp theo hướng 5'—> 3'.
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021