Tại sao hiệu quả diệt sâu của thuổc diệt lại giảm dần? Sinh học 12 trang 122

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 122 - sgk Sinh học 12

Tại sao lúc đầu ta dùng một loại hoá chất thì diệt được tới trên 90% sâu tơ hại bắp cải nhưng sau nhiều lần phun thuốc thì hiệu quả diệt sâu của thuổc diệt lại giảm dần?

Bài làm:

Câu 5: Sau nhiều lần phun thuốc đã tạo nên môi trường quen thuộc, nhiều alen kháng thuốc tăng dần trong quần thể nên số cá thể mang alen kháng thuốc tăng lên.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021