Vai trò của gen điều hòa?

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Hãy chọn phương án trả lời đúng.

Trong cơ chế điều hoà hoạt động gen ở sinh vật nhân sơ, vai trò của gen điều hoà là gì?

A. Nơi tiếp xúc với enzim ARN polimeraza.

B. Mang thông tin quy định prôtêin ức chế.

C. Mang thông tin quy định enzim ARN pôlimcraza.

D. Nơi liên kết với prôtêin điều hoà.

Bài làm:

Câu 4:

=> đáp án: D

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021