Dưới đây là một phần trình tự nuclêôtit của một mạch trong gen 3'.... TATGGGXATGTAATGGGX .... 5'

  • 1 Đánh giá

Câu 1 (chương 1): Trang 64 - sgk Sinh học 12

Dưới đây là một phần trình tự nuclêôtit của một mạch trong gen

3'.... TATGGGXATGTAATGGGX .... 5'

a) Hãy xác định trình tự nuclêôtit của:

  • Mạch ADN bổ sung trong gen với mạch nói trên.
  • mARN được phiên mã từ mạch khuôn trên.

b) Có bao nhiêu côđon trong mARN?

c) Liệt kê các bộ ba đối mã với mỗi các côđon đó.

Bài làm:

Câu 1 (chương 1):

Mạch khuôn (mạch có nghĩa) của gen: 3' TATGGGXATGTAATGGGX ... 5'

a) Mạch bổ sung: 5’ ATAXXXGTAXATTAXXXG ... 3’

mARN: 5' AUAXXXGUAXAUUAXXXG ...3’

b) Có 18/3 = 6 côđon trên mARN.

c) Các bộ ba đối mã của tARN đối với mỗi côđon: UAU, GGCi, XAU, GUA, AUG. GGX.

  • 23 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021