Giải câu 4 bài 2 Sinh học 12 trang 14

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 14 - sgk Sinh học 9

Một số đoạn gen có trình tự các nucleotit như sau:

3‘ XGA GAA TTT XGA 5‘ (mạch mã gốc)

5‘ GXT XTT AAA GXT 3‘

a, Hãy xác định trình tự các axit amin trong chuỗi pôlipeptit được tổng hợp từ đoạn gen trên.

b, Một đoạn phân tử prôtêin có trình tự axit amin như sau: – lơxin – alanin – valin – lizin –

Hãy xác định trình tự các cặp nuclêôtit trong đoạn gen mang thông tin quy định cấu trúc đoạn prôtêin đó.

Bài làm:

Câu 4:

a, mARN có: 5‘ GXU XUU AAA GXU 3‘

Trình tự axit amin trong prôtêin: Ala – Leu – Lys – Ala

b, Vì có nhiều bộ ba cùng mã hóa một axit amin nên đây là một trường hợp.Trình tự axit amin trong prôtêin – lơxin – alanin – valin – lizin

  • mARN UUA GXU GUU AAA
  • ADN 3‘ AAT XGA XAA TTT 5‘ (mạch mã gốc)

5‘ TTA GXT GTT AAA 3‘

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải môn sinh 12