Hãy giải thích các khái niệm sau: mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ xuất cư, mức độ nhập cư

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 170 - sgk Sinh học 12

Hãy giải thích các khái niệm sau: mức độ sinh sản, mức độ tử vong, mức độ xuất cư, mức độ nhập cư

Bài làm:

  • Mức độ sinh sản là số lượng cá thể của quần thể được sinh ra trong 1 đơn vị thời gian
  • Mức độ tử vong là số lượng cá thể của quần thể bị chết trong 1 đơn vị thời gian
  • Xuất cư là hiện tượng 1 số cá thể chuyển từ quần thể này sang quần thể khác hoặc sang nơi ở mới
  • Nhập cư là hiện tượng 1 số cá thể 1 số cá thể nằm ngoài quần thể chuyển tới sống trong quần thể.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021