Communication – Unit 11: Changing roles in society

 • 1 Đánh giá

Phần communication sẽ giúp bạn học vận dụng các kiến thức đã học để thực hành hỏi và trả lời các câu hỏi liên quan đến chủ đề: Changing roles in society, đồng thời cung cấp từ vựng bổ sung. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa, một vài bài bạn học có thể tự đưa ra ý kiến của riêng mình.

Communication – Unit 11: Changing roles in society

1a. Work in groups. Read the introduction to the Just imagine! forum. Discuss and take notes of own predictions. (Làm việc theo nhóm. Đọc bài giới thiệu của diễn đàn Just imagine!. Thảo luận và ghi chú những dự đoán của riêng bạn)

Giải:

Schools are places for stidents to learn, to share, and to play. In the future, schools will become more important because they need to teach students more about technology, which is changing our life. (Trường học là nơi để học sinh học tập, chia sẻ và vui chơi. Trong tương lai, trường học sẽ trở nên quan trọng hơn bởi vì họ cần dạy cho học sinh nhiều hơn về công nghệ, điều đang thay đổi cuộc sống của chúng ta)

b. Read the predictions which have been posted and see if any are similar to yours. (Đọc những dự đoán đã được đăng và xem có cái nào giống của bạn không)

Dịch bài:

Chỉ cần tưởng tượng

Đây là diễn đàn được lập ra bởi trường Nhật Minh ở Đà Nẵng. Những em học sinh đã được hỏi để chia sẻ suy nghĩ về vai trò của trường học trong tương lai. Đây là những bài đăng chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn

 • Bài viết 22: Trường học sẽ giống như một thành phố nhỏ. Các lớp học sẽ được tổ chức trong những lớp học truyền thống cũng như ở những nơi như nhà hàng thức ăn nhanh nơi học sinh sẽ học cách để hoạt động kinh doanh, hoặc trong viện dưỡng lão nơi họ sẽ học cách chăm sóc người khác. Tóm lại, học sẽ thiết thực hơn.
 • Bài viết 51: Tự học sẽ được đề cao. Học sinh sẽ có nhiều tự do lựa chọn đi học vào những ngày nhất định và những bài nhất định. Việc điểm danh tham gia trên lớp không còn được dùng nữa. Học sinh có thẻ ở nhà và theo dõi bài học trực tuyến, hoặc nghiên cứu chủ đề từ nguồn đáng tin cậy khác. Học sẽ mang tính tự giác hơn và vì vậy hiệu quả hơn
 • Bài viết 76:Trường học sẽ không còn chỉ là nơi đánh giá quyết định hoặc là học sinh được phép vào đại học hay không. Xã hội sẽ là một phần của sự đánh giá này thông qua những hoạt động mà học sinh thể hiện bên ngoài lớp học
 • Bài viết 101: Các trường học sẽ có trách nhiệm hơn đối với những thay đổi bằng việc liên tục chỉnh sửa giáo trình và các hoạt động. Làm như vậy , họ sẽ đóng góp to lớn vào sự phát triển kinh tế và giúp giữ gìn an ninh xã hội

2. Work in groups. Look at the coloured words/ phrases in the posts. Then discuss and find their meanings from the context. (Làm việc theo nhóm. Nhìn vào những từ/ cụm từ được tô màu trong những bài đăng. Sau đó thảo luận và tìm ra ý nghĩa từ ngữ cảnh)

Giải:

 1. Hands-on => real; practical (thực tế/ thực tiễn)
 2. Individually- oriented => focussed on a particular person; customised (tập trung vào cá nhân)
 3. evaluator => a person who judges another person's performance (nhà phê bình/ đánh giá)
 4. responsive to => reacting quickly and positively; showing interest in something (phản hồi tích cực nhanh chóng)
 5. tailoring => making the necessary changes to something to make it fit a person or situation (chỉnh sửa)

3. Which response (1-4) is the most relevant to each of the posts in 1b? (Phản hồi nào từ 1 - 4 liên quan nhất đến mỗi bài đăng trong phần 1 b)

Giải:

 • Post 22: I have the same vision of seeing us learn more from real life. (Tôi có cùng quan điểm chúng ta nên học nhiều hơn từ thực tiễn)
 • Post 51: This development will allow a student to tailor his/her own learning. (Sự phát triển này sẽ cho phép học sinh chỉnh sửa thay đổi cách học mới của mình)
 • Post 76: I agree that academic performance is not the only criterion to evaluate a person. (Tôi đồng ý rằng học lực không phải là tiêu chí duy nhất để đánh giá một người)
 • Post 101: Surveys will be conducted to find out the changing demands of society. (Những khảo sát sẽ được tiến hành để xác định những yêu cầu đang thay đổi của xã hội)

4. WHAT DO YOU THINK?

Discuss in groups. Support your answers with specific reasons and examples. (Thảo luận theo nhóm. Bổ sung câu trả lời với những lý do và ví dụ cụ thể)

Which change in the roles of schools in the Just imagine! forum... (Thay đổi nào về vai trò của giáo dục trong diễn đàn Just imagine! Mà…)

 • Are you most interested in? (bạn thích nhất?)
 • Do you find most unlikely to happen? (Bạn cảm thấy gần như không thể xảy ra)
 • Are you sure will be coming soon? (Bạn chắc nó sẽ sớm xảy ra)
 • Will involve the participation of the whole society? (Sẽ liên quan đến sự tham gia của toàn xã hội?)

Giải:

 • I am most interested in the change that self-study will be valued because when you learn something by yourself, you have curiousness about it and you study it more effectively.
 • I don’t think that the change ‘the school will no longer be the only evaluator which decides whether a student is allowed to enter university’ is likely to happen because students must pass an examination to enter university, society don’t have any experience or skills to evaluate one’s study ability.
 • I’m sure learning will be more hands-on, because people always want to bring practice into curriculum so this trend will be updated soon all over the world.
 • I think the change in post 101 will involve the participation of the whole society because the world is always active, people need to know the changes and advances to catch up with pace of life.

Dịch:

 • Tôi quan tâm nhất đến sự thay đổi mà tự học sẽ được đánh giá bởi vì khi bạn tự học một mình, bạn có sự tò mò về nó và bạn học nó hiệu quả hơn.
 • Tôi không nghĩ rằng sự thay đổi "trường học sẽ không còn là người đánh giá duy nhất quyết định liệu một sinh viên có được vào trường đại học" có khả năng xảy ra vì sinh viên phải vượt qua kỳ thi để vào được đại học, xã hội không có kinh nghiệm hoặc các kỹ năng để đánh giá khả năng học thuật của một người.
 • Tôi chắc rằng học tập sẽ thực tiễn hơn, bởi vì mọi người luôn muốn mang thực hành vào chương trình giảng dạy vì vậy xu hướng này sẽ được cập nhật ngay trên thế giới.
 • Tôi nghĩ rằng sự thay đổi trong bài 101 sẽ liên quan đến sự tham gia của toàn xã hội bởi vì thế giới luôn hoạt động, mọi người cần biết những thay đổi và tiến bộ để bắt kịp với tốc độ cuộc sống.

 • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021