Complete the paragraph with the phrases or sentences from the box. Write a paragraph to support the idea that robots will be very useful in the future. You can use some of the idea or your own.

  • 1 Đánh giá

4. Complete the paragraph with the phrases or sentences from the box.

5. Write a paragraph to support the idea that robots will be very useful in the future. You can use some of the idea or your own. (Viết 1 đoạn văn ngắn để hỗ trợ cho ý kiến rằng rô- bốt sẽ rất hữu ích trong tương lai. Bạn có thể sử dụng 1 vài ý tưởng dưới đây hoặc của chính mình.)

Bài làm:

4. Complete the paragraph with the phrases or sentences from the box.

(Hoàn thành đoạn văn sau với cụm từ hoặc câu ở trong khung.)

a. future robots will use too much power (rô bốt tương lai cần quá nhiều năng lượng)

b. Firstly, they will not be able to do complicated things like driving a car or using a computer (Đầu tiên, chúng không thể làm các công việc phức tạp như lái xe ô tô hay dùng một chiếc máy tính)

c. some people will use robots to do bad things (một vài người sẽ dùng rô bốt để làm những điều xấu)

d. I do not think robots will be useful in our future (tôi không nghĩ rô bốt sẽ hữu ích trong tương lai)

Đáp án:

(1) b

(2) a

(3) c

(4) d

Đoạn văn hoàn chỉnh:

I do not agree with the idea that in the future robots will be useful to us. (1) Firstly, they will not be able to do complicated things like driving a car or using a computer. Secondly, if robots do all of our work, we will have nothing to do. Also, there will not be enough energy in the future because (2) future robots will use too much power. Finally, we must be careful because (3) some people will use robots to do bad things. For these reasons, (4) I do not think robots will be useful in our future.

Hướng dẫn dịch:

Tôi không đồng ý với ý kiến rằng trong tương lai rô bốt sẽ hữu dụng đối với chúng ta. Đầu tiên, chúng không thể làm các công việc phức tạp như lái xe ô tô hay dùng một chiếc máy tính. Thứ hai, nếu rô bốt làm tất cả mọi việc cho chúng ta thì chúng ta sẽ chẳng còn gì để làm nữa cả. Hơn nữa, sẽ không có đủ nhiên liệu trong tương lai vì rô bốt tương lai cần quá nhiều năng lượng. Cuối cùng, chúng ta phải cẩn thận bởi vì một vài người sẽ dùng rô bốt để làm những điều xấu. Vì những lí do này, tôi không nghĩ rô bốt sẽ hữu ích trong tương lai.

5. Write a paragraph to support the idea that robots will be very useful in the future. You can use some of the ideas or your own.

(Viết 1 đoạn văn ngắn để hỗ trợ cho ý kiến rằng rô- bốt sẽ rất hữu ích trong tương lai. Bạn có thể sử dụng 1 vài ý tưởng dưới đây hoặc của chính mình.)

  • home robots will be able to do all of our housework (rô- bốt gia đình sẽ có thể làm mọi việc nhà)
  • teaching robots will be able to help children do their homework (rô- bốt dạy học sẽ có thể giúp trẻ em làm bài tập về nhà)
  • worker robots will be able to build houses in the air (công nhân rô- bốt sẽ có thể xây nhà trong không trung)
  • doctor robot will be able to help sick people ( bác sĩ rô- bốt sẽ có thể giúp bệnh nhân)
  • space robots will be able to build space stations on many other planets (rô-bốt không gian sẽ có thể xây dựng các trạm không gian ở nhiều hành tinh khác)
  • robots will be able to do dangerous work for us (rô- bốt sẽ có thể làm các công việc nguy hiểm cho chúng ta)

Bài làm:

I agree with the idea that in the future robots will be useful to us. Firstly, we will no longer have to do all of housework like cleaning, sweeping, washing and so on because home robots will be able to help us. Secondly, we will not have to deal with some dangerous works since robots will support us. They can build houses in the air, fix electrical problems and discover the life under the oceans, in the space and on other planets. Morever, with the artificial intelligent, they will help us a lot in studying science and technology,so new inventions will be given. All in all, robots will be a magical thing if we use them in the right way.

Hướng dẫn dịch:

Tôi đồng ý với ý kiến rằng trong tương lai rô- bốt sẽ rất hữu ích cho chúng ta. Đầu tiên, chúng ta sẽ không còn phải làm mọi công việc nhà như dọn dẹp, lau nhà, rửa bát bởi vì rô-bốt gia đình đã giúp chúng ta làm những điều đó. Thứ hai, chúng ta sẽ không phải giải quyết những công việc nguy hiểm bởi vì rô-bốt sẽ hỗ trợ chúng ta. Chúng có thể xây nhà trên không trung, sửa chữa các vấn đề về điện, khám phá thế giới dưới lòng đại dương, trong vũ trụ và các hành tinh khác. Hơn nữa, với trí tuệ nhân tạo, chúng sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc nghiên cứu khoa học và công nghệ, các phát minh mới sẽ được đưa ra. Tóm lại, rô-bốt sẽ là một điều kì diệu nếu chúng ta sử dụng chúng đúng cách.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021