Tiếng Anh 6 tập 2 VNEN

Giải toàn bộ câu hỏi, bài tập trong sgk tiếng Anh lớp 6 tập 2 mới. Cẩm nang làm bài tập tiếng Anh 6 tập 2 mới. Để học tốt tiếng Anh 6 tập 2 mới. Luyện kỹ năng: nghe nói đọc viết. Tất cả bài tập trong đều được hướng dẫn làm chi tiết, dễ hiểu. Mời các em học sinh và bạn đọc tham khảo. Tiếng Anh 6 tập 2 mới KhoaHoc

Unit 7 : Television

Getting started Unit 7 : Television

A closer look 1 Unit 7: Television

A closer look 2 Unit 7: Television

Communication Unit 7: Television

Skills 1 Unit 7: Television

Skills 2 Unit 7: Television

Looking back Unit 7: Television

Project Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Getting started Unit 8: Sports and games

A closer look 1 Unit 8: Sports and games

A closer look 2 Unit 8: Sports and Games

Communication Unit 8: Sports and Games

Skills 1 Unit 8: Sports and Games

Skills 2 Unit 8: Sports and Games

Looking Back Unit 8: Sports and Games

Project Unit 8: Sports and Games

Unit 9 : Cities of the World

Getting started Unit 9 : Cities of the World

A closer look 1 Unit 9: Cities of the world

A closer look 2 Unit 9: Cities of the World

Communication Unit 9: Cities of the World

Skills 1 Unit 9: Cities of the World

Skills 2 Unit 9: Cities of the World

Looking Back Unit 9: Cities of the World

Project Unit 9: Cities of the World

Language Review 3

Skills Review 3

Unit 10: Our houses in the future

Getting started Unit 10: Our houses in the future

A closer look 1 Unit 10: Our houses in the future

A closer look 2 Unit 10: Our houses in the future

Communication Unit 10: Our houses in the future

Skills 1 Unit 10: Our houses in the future

Skills 2 Unit 10: Our houses in the future

Looking Back Unit 10: Our houses in the future

Getting started Unit 11: Our greener world

Project Unit 10: Our houses in the future

Unit 11: Our greener world

A closer look 1 Unit 11: Our greener world

A closer look 2 Unit 11: Our greener world

Communication Unit 11: Our greener world

Skills 1 Unit 11: Our greener world

Skills 2 Unit 11: Our greener world

Looking Back Unit 11: Our greener world

Project Unnit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Getting started Unit 12: Robots

A closer look 1 Unit 12: Robots

A closer look 2 Unit 12: Robots

Communication Unit 12: Robots

Skills 1 Unit 12: Robots

Skills 2 Unit 12: Robots

Looking Back Unit 12: Robots

Project Unit 12: Robots

Language Review 4

Skills Review 4

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 6