Skills Review 3

 • 1 Đánh giá

Phần Skills giúp cho bạn học củng cố kiến thức cũng như 4 kỹ năng chính: nghe, nói, đọc, viết thông qua unit 7,8,9. Bài viết là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa. Bạn đọc có thể viết theo ý của mình.

 • 4. Listen to the interview with Nick and fill in the blanks

 • 5. Listen to an interview with Phong and complete the answers with information from the listening

Skills – Review 3

Reading

1. Read the two descriptions of strange sports around the world and choose the title for them. (Đọc hai phần miêu tả về những môn thể thao lạ khắp thế giới và chọn tựa để cho chúng.)

 • A. Putting Your Toes Together
 • B. Who's faster: You or The Cheese?
 1. ____________
  Cheese rolling is one of the simplest sports. They roll a big round piece of cheese from the top of a hill and competitors chase after it. The first person to cross the finish line at the bottom of the hill wins (the cheese of course). Very few people can catch the rolling cheese because it can travel up to 112 km an hour.
 2. ____________
  Toe wrestling is a popular sport for children. Two children lock their toes together and try to force the other's foot to the ground. There is even the World Toe Wrestling Competition. It first started in Derbyshire, UK in 1976.

Hướng dẫn:

 1. B. Who’s faster: You or The Cheese? (Ai nhanh hơn: Bạn hay Phô mai?) Cuộn phô mai là một trong những môn thể thao đơn giản nhất. Họ cuộn một miếng phô mai lớn hinh tròn từ đỉnh đồi và các đối thủ sẽ chạy sau nó. Người đầu tiên băng qua vạch kết thúc ở chân đồi sẽ chiến thắng (dĩ nhiên là giành được phô mai). Rất ít người có thể bắt kịp cuộn phô mai bởi vì nó có thể di chuyển với vận tốc 112km/giờ.
 2. A. Putting Your Toes Together (Đặt những ngón chân của bạn canh nhau). Vật ngón chân là môn thể thao phổ biến cho trẻ em. Hai đứa trẻ khóa ngón chân của chúng vào nhau và cố gắng ấn bàn chân của người kia chạm đất. Thậm chí còn có Cuộc thi Vật chân thế giới. Nó được tổ chức lần đầu tiên ở Derbyshire, Anh vào năm 1976.

2. Which sport is it? (Môn thể thao nào?)

Use the information from the passages in 1 to tick (√) the correct box. (Sử dụng thông tin từ đoạn văn trong phần 1 để đánh dấu chọn trong khung chính xác.)

Putting your toes together.

Who's faster: You or The Cheese?

1. They need a hill to play the sport.

2. They use the lower part of the body for the sport.

3.

It travels as fast as 112 kilometers an hour.

4. It first started in the United Kingdom.

Hướng dẫn:

Putting Your Toes Together (Đặt những ngón chân của bạn cạnh nhau)

Who’s faster: You or The Cheese? (Ai nhanh hơn: Bạn hay Phô mai?)

1. Họ cần một ngọn đồi để chơi môn thể thao

2. Họ sử dụng phần bên dưới cơ thể cho môn thể thao.

3. Nó di chuyển nhanh với vận tốc 112 km/giờ.

4. Nó bắt đầu lần đầu tiên ở Anh.

Speaking

3. Work in groups. Interview your friends aba their likes. Take notes in the table and ret it to your class. ( Làm việc theo nhóm. Phỏng vấn bạn bè về điều họ yêu thích. Ghi chú vào bảng và báo cáo cho lớp.)

Questions

Person 1

Person 2

1. What city/country would you like to visit?
(Bạn muốn thăm thành phố/quốc gia nào ?)

Paris

Da Lat

2. What sports/games do you like playing?
(Bạn thích chơi môn thể thao/trò chơi nào?)

badminton

football

3. What TV programme do you like best?
(Bạn thích chương trình truyền hình nào nhất?)

The Voice

Vietnam Idol

Listening

4. Listen to the interview with Nick and fill in the blanks. (Nghe bài phỏng vấn với Nick và điền vào chỗ trông.)

 • Interviewer: Nick, have you ever taken part in a sports (1)______?
 • Nick: Yes, I have, a (2) _____ competition. But I didn't win any prizes. Interviewer: Have you ever been to another (3)__________?
 • Nick: Yes, I am now here in Viet Nam, and I've been to (4)________ , too.
 • Interviewer: Have you ever watched a (5)_______ series?
 • Nick: Oh, several. But I like The Adventure of Peter Pan best.
 • Interviewer: Thank you, Nick.

Hướng dẫn:

 1. competition
 2. skiing
 3. country
 4. Canada
 5. cartoon

Dịch:

 • Người phỏng vấn: Nick, bạn từng tham gia một cuộc thi thể thao chưa?
 • Nick: Có. Một cuộc thi trượt tuyết. Nhưng tôi không thắng được giải nào.
 • Người phỏng vấn: Bạn từng đến quốc gia khác chưa?
 • Nick: Có, tôi hiện ở Việt Nam và từng đến Canada.
 • Người phỏng vấn: Bạn từng xem một bộ phim hoạt hình nào chưa?
 • Nick: Vài bộ. Nhưng tôi thích Cuộc phiêu lưu của Peter Pan nhất.
 • Người phỏng vấn: Cảm ơn Nick.

5. Listen to an interview with Phong and complete the answers with information from the listening. (Nghe đoạn phỏng vấn với Phong và trả lời các câu hỏi dựa vào thông tin từ bài nghe.)

Questions

Answers

What competition?
(Cuộc thi nào?)

1. running race (thi chạy)

What country?
(Đất nước nào?)

2. Thailand

What cartoon?
(Phim hoạt hình nào?)

3. Wait and See

Lời trong băng:

 • Interviewer: Phong, have you ever taken part in a sports competition?
 • Phong: Yes, once. I took part in a running race when I was in grade 5.
 • Interviewer: Did you win?
 • Phong: No, I came sccond.
 • Interviewer: And... Have you ever been to another country?
 • Phong: Thailand. Yes, Thailand.
 • Interviewer: OK. Have you ever watched a cartoon series?
 • Phong: Yes, Wait and See. It’s a Russian cartoon about an intelligent rabbit and a wolf.
 • Interviewer: Thank you, Phong.

Dịch:

 • Phóng viên: Phong, bạn đã tham gia cuộc thi thể thao nào chưa?
 • Phong: Có, một lần rồi. Mình tham gia một giải chạy khi mình học lớp 5.
 • Phóng viên: Bạn đã thắng chứ?
 • Phong: Không, mình về thứ hai.
 • Phóng viên: Và,… bạn đã từ đến một đất nước khác chưa?
 • Phong: Thái Lan. Đúng vậy, Thái Lan.
 • Phóng viên: Ok. Bạn đã xem chuỗi phim hoạt hình nào chưa?
 • Phong: Rồi, Wait and See. Đó là một bộ phim hoạt hình Nga về một chú thỏ thông minh và một con sói.
 • Phóng viên: Cảm ơn Phong rất nhiều.

Writting

6. Mark and Tim visited India last summer. Look at the information in the table to write a complete passage about their visit. (Mark và Tim đã đến thăm Ân Độ mùa hè năm ngoái. Nhìn vào thông tin trong bảng viết một đoạn văn hoàn chỉnh vể chuyến thăm của họ.)

Country

India

Cities

Delhi, Madurai

Activities

watch snake performance, visit temples and historic buildings, eat kebabs

Date

Nov 18-25

People

friendly

Weather

very hot

Gợi ý:

Last summer Mark and Tim went to Indian on (their) holiday for 7 days. They visited Delhi and Madurai cities. They did many activities there: watched snake performance, visited temples and historic buildings, ate kebabs.. They really love the people there because the people there are so friendly. However, the weather is so hot all the time.

Dịch:

Mùa hè rồi Mark và Tim đã đến Án Dộ nghỉ mát trong 7 ngày. Họ dã thăm Delhi và Madurai. Họ dã làm nhiều việc như: xem biểu diễn rắn, thăm chùa và tòa nhà lịch sử, ăn thịt nướng kebab... Họ thực sự yêu con người ở đó bởi vì con người ở đó rất thân thiện. Tuy nhiên, thời tiết ở đó nóng suốt.


 • 46 lượt xem