Skills 2 Unit 4: Our Customs and Traditions

  • 1 Đánh giá

Phần Skills 2 giúp cho bạn học luyện tập, củng cố về 2 kỹ năng vô cùng cần thiết trong tiếng Anh đó là Listening (nghe) và Writing (viết) theo chủ đề Our Customs and Traditions . Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa.

  • 2. Listen to Mai’s presentation and complete the table with no more than three words from the recording.

  • 3. Listen again and tick ( √ ) true (T) or false (F).

LISTENING

1. Look at the picture. What tradition do you think this is? Share your ideas with a partner. (Nhìn vào bức tranh. Em nghĩ đó là truyền thống nào? Chia sẻ ý kiến của mình với 1 người bạn.)

I think it is Xoe dance.

Tôi nghĩ nó là điệu múa xòe.

2. Listen to Mai’s presentation and complete the table with no more than three words from the recording. (Nghe bài thuyết trình của Mai và hoàn thành bảng sau với không quá 3 từ từ bài nghe.)

What is the tradition?

Nó là truyền thống gì?

The xoe dance

Điệu múa Xòe

What does the dance express?

Điệu múa thể hiện điều gì?

Working life and wishes for a (1) happy and wealthy life

Cuộc sống làm việc và ước mơ về cuộc sống hạnh phúc và sung túc

Where do people perform xoe?

Người ta trình diễn múa xòe ở đâu?

Public and (2) private gatherings

Các buổi tụ họp ở công cộng hoặc riêng tư

How many xoe forms are there?

Có bao nhiêu hình thức múa xòe?

More than (3) thirty

Hơn 30

What is the most popular form?

Hình thức nào là phổ biến nhất?

(4) the circle dance

Múa vòng tròn

Why is it the most popular?

Tại sao nó lại phổ biến nhất?

It expresses (5) social unity

Nó thể hiện sự đoàn kết của cả dân tộc

How do people perform it?

Người ta trình diễn nó như thế nào?

Make a circle around the (6) fire and dance to (7) the music

Xếp thành một vòng tròn quanh đống lửa và múa theo điệu nhạc

Why should they continue this tradition?

Tại sao họ nên tiếp tục truyền thống này?

It reflects Thai (8) culture and lifestyle

Nó phản ánh văn hóa và lối sống của người Thái

Audio script:

Today I’m going to tell you about the xoe dance, a traditional dance of the Thai ethnic group in VietNam. Thai people have followed this spiritual tradition for generations. The xoe dance expresses people’s working life and wishes for a happy and wealthy life. It is performed in both public and private gatherings such as celebrations, festivals or family reunions. The xoe dance has more than 30 forms based on the first six ancient forms. The most popular form is the xoe vong or ‘circle dance’ because it expresses social unity. People, young or old alike, join hands to make a circle around the fire and dance to the music. Besides the circle dance, there are dances with conical hats, paper fans or scarves. Old people say they shouldn’t break with this tradition because it reflects Thai culture and lifestyle. As a Thai folk song goes, without the xoe dance, the rice won’t grow and people won’t get married.

Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho bạn về điệu múa xòe, một điệu múa truyền thống của người dân tộc Thái ở Việt Nam. Người Thái đã theo truyền thống tinh thần này qua nhiều thế hệ. Điệu múa xòe thể hiện cuộc sống làm việc và ước mơ của con người và niềm hạnh phúc và sung túc. Nó được trình diễn ở cả những buổi tụ tập công cộng và riêng tư như là các dịp lễ tết, các lễ hội hay các cuộc đoàn tụ gia đình. Điệu múa xòe có hơn 30 hình thức được dựa trên 6 hình thức cổ đầu tiên. Hình thức phổ biến nhất là múa vòng xòe hay còn gọi là múa vòng tròn bởi vì nó thể hiện sự đoàn kết của dân tộc. Mọi người, cả già lẫn trẻ, nắm tay để tạo thành một vòng tròn quanh đống lửa và múa theo điệu nhạc. Bên cạnh múa vòng tròn, có những điệu múa khác với nón lá, quạt giấy hoặc khăn. Những người cao tuổi nói họ không nên phá vỡ truyền thống này bởi vì nó phản ánh văn hóa và lối sống của người Thái. Như lời một bài hát dân gian của người Thái, nếu không có múa xòe, lúa sẽ không mọc và mọi người sẽ chẳng lấy nhau.

3. Listen again and tick ( √ ) true (T) or false (F). (Nghe lại và √ đúng hoặc sai.)

TF

1. The xoe dance is a spiritual tradition of Thai ethnic people.

Điệu múa xòe là một truyền thống tinh thần của người dân tộc Thái.

2. There are 16 ancients forms of Xoe.

Có 16 hình thức múa xòe cổ truyền.

3. Only young people perform the circle dance.

Chỉ người trẻ mới trình diễn múa vòng tròn.

4. Dances with conical hats, paper fans or scarves are some forms of xoe.

Những điệu múa với nón lá, quạt giấy hay khăn là một vài hình thức của múa xòe.

5. The importance of xoe is expressed in an old Thai song.

Tầm quan trọng của múa xòe được thể hiện trong một bài hát Thái cổ.

4. Work in pairs. Read about a traditional Japanese dance. Make complete sentences, using the information given.(Làm việc theo cặp. Đọc về một điệu múa truyền thống của Nhật Bản. Viết câu hoàn chỉnh dựa vào thông tin cho sẵn.)

The Obon dance is a traditional Japanese dance. It expresses people's honouring their ancestors. The Obon festival takes place in mid-August in many regions of Japan and in mid-July in other regions. There are many Obon dance forms. Different regions have different forms. The most typical form is circle dance. People make a circle around a yagura, a high wooden stage; some dancers move clockwise, and some counter-clockwise. This is one of the most important traditions. Lots of people come back to reunite with their families during the Obon festival.

Điệu múa Obon là một điệu múa truyền thống Nhật Bản. Nó thể hiện sự tôn kính của mọi người đối với tổ tiên của họ. Lễ hội Obon diễn ra vào giữa tháng 8 ở nhiều khu vực của nước Nhật và vào giữa tháng 7 ở những khu vực khác. Có nhiều hình thức múa Obon. Những khu vực khác nhau lại có những hình thức khác nhau. Hình thức tiêu biểu nhất là múa vòng tròn. Người ta xếp thành một vòng tròn quanh một yagura, một sân khấu cao bằng gỗ; vài vũ công di chuyển theo kim đồng hồ và vài người di chuyển ngược chiều kim đồng hồ. Đây là một trong những truyền thống quan trọng nhất. Nhiều người trở về đoàn tụ với gia đình họ trong suốt lễ hội Obon.

5. Imagine that you are joining a writing contest about customs and traditions and have chosen to write about the Obon dance. Now write a description of this dance. Begin with the following sentence.(Tưởng tượng rằng em đang tham gia cuộc thi viết về phong tục và truyền thống và chọn viết về điệu múa Obon. Bây giờ hãy viết một đoạn miêu tả về điệu múa này. Bắt đầu bằng câu sau đây.)

There is a tradition in Japan that people perform the Obon dance during the Obon festival. The festival happens in mid-August in many regions of Japan and in mid-July in other regions. There are many different forms of Obon dance in different regions. In order to perform it, people make a circle around a yagura, a high wooden stage; some dancers move clockwise, and some counter-clockwise. I really like this dance and hope that oneday I have a chance to try it.

Có một truyền thống ở Nhật Bản mà ở đó người ta biểu diễn điệu múa Obon trong suốt lễ hội Obon. Lễ hội diễn ra vào tháng 8 ở nhiều vùng Nhật Bản và vào giữa tháng 7 ở những vùng khác. Có nhiều hình thức múa Obon khác nhau ở nhiều vùng khác nhau. Để trình diễn nó, người ta xếp thành một vòng tròn quanh một yagura, một sân khấu cao bằng gỗ; vài vũ công di chuyển theo kim đồng hồ, và vài người ngược chiều kim đồng hồ. Tôi thật sự rất thích điệu múa này và hi vọng một ngày nào đó tôi có cơ hội để thử nó.

6. When you have finished, swap your work with a partner. Did they add anything different? Can you spot any mistakes in their work? Share your ideas.(Khi đã hoàn thành, trao đổi bài của mình với một bạn khác. Bạn ấy có thêm gì khác vào nữa không? Em có thể tìm ra lỗi nào trong bài của bạn ấy không? Hãy chia sẻ ý kiến của mình.)

Các em tự trao đổi bài cho nhau, tìm lỗi và tự nhận xét nhé.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

5. Imagine that you are joining a writing contest about customs and traditions and have chosen to write about the Obon Dance. Now write a description of thiis dance. Begin with the following sentence.

(Tưởng tượng rằng em đang tham gia một cuộc thi viết về phong tục và truyền thông và chọn viết về điệu múa Obon. Bây giờ viết một bài miêu tả về điệu múa này. Bắt đầu với câu sau đây.)

6. When you have finished, swap your work with a partner. Did they add anything different? Can you spot any mistakes in their work? Share your ideas.

(Khi hoàn thành xong, hãy trao đổi bài viết với các bạn học. Bạn ấy có bổ sung thêm điều gì khác không? Bạn có thể nhận ra các lỗi trong bài biết của bạn ấy không? Chia sẻ ý kiến của bạn.)

=> Xem hướng dẫn giải


  • 44 lượt xem