Complete the following paragraph with the words in the "Organising your ideas". Now write a similar paragraph to answer one of the following questions.

  • 1 Đánh giá

4. Complete the following paragraph with the words in the "Organising your ideas". (Hoàn thành đoạn văn sau với những từ trong khung "Sắp xếp ý kiến của bạn".)

5. Now write a similar paragraph to answer one of the following questions. (Bây giờ viết một đoạn văn tương tự để trả lời một trong những câu hỏi sau đây.)

Bài làm:

4. Complete the following paragraph with the words in the "Organising your ideas".

(Hoàn thành đoạn văn sau với những từ trong khung "Sắp xếp ý kiến của bạn".)

(1)___ In my opinion ____ , using the computer as your hobby can be harmful to both your health and your social life. (2)___ Firstly ____ , sitting all day in front of the computer can cause health problems such as eye-tiredness and obesity. (3)____ Secondly ___ , you may get irritated easily. (4)____ Besides ___ , if you use the computer too much you won't have time for yourfamily and friends. (5)____ For these reasons ____ , computers should only be used for a limited time.

Hướng dẫn dịch:

Theo ý kiến của tôi, sử dụng vi tính như một sở thích có thể gây hại cho cả sức khỏe và cuộc sống xã hội của bạn. Đầu tiên, ngồi suốt ngày trước máy tính có thể gây ra những vấn đề sức khỏe như mỏi mắt và căng thẳng. Thứ hai, bạn có thể dễ dàng nổi nóng. Bên cạnh đó nếu bạn sử dụng máy vi tính quá nhiều bạn sẽ không có thời gian cho gia đình và bạn bè. Vì những lý do này, máy vi tính nên được sử dụng trong thời gian giới hạn.

5. Now write a similar paragraph to answer one of the following questions.

(Bây giờ viết một đoạn văn tương tự để trả lời một trong những câu hỏi sau đây.)

1. What do you think is the best leisure activity for teenagers? (Bạn nghĩ cái gì là hoạt động thư giãn nghỉ ngơi tốt nhất cho thiếu niên?)

2. Should parents decide how teenagers spend their free time? (Ba mẹ có nên quyết định cách những thiếu niên sử dụng thời gian rảnh rỗi không?)

Bài làm:

In my opinion, the best leisure activity for teenagers is outdoor acticity. Firstly, teenagers can improve their soft skills such as teamwork, communication, leadership … by taking part in some clubs. Secondly, outdoor acticity is good for teenagers’ health bacause it helps them to move a lot. Besides, they can find out and make friends with the ones who share the same interests. For these reasons, I believe that teenagers should be involved more in outdoor activity.

Hướng dẫn dịch:

Theo ý kiến của tôi, hoạt động giải trí tốt nhất cho thiếu niên là hoạt động ngoài trời. Đầu tiên, trẻ có thể cải thiện các kĩ năng mềm như làm việc nhóm, giao tiếp, khả năng lãnh đạo… bằng việc tham gia vào câu lạc bộ. Thứ hai, hoạt động ngoài trời tốt cho sức khỏe cỉa trẻ vì nó giúp chúng di chuyển nhiều. Bên cạnh đó, chúng có thể tìm ra và kết bạn với người có cùng sở thích. Vì những lí do này, tôi tin rằng trẻ vị thành niên nên tham gia nhiều hơn vào các hoạt động ngoài trời.

  • 55 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021