Tiếng Anh 8 tập 1 VNEN

Giải bài tập tiếng Anh mới lớp 8 tập 1 một cách dễ hiểu. Trả lời đầy đủ, chi tiết các câu hỏi trong các phần của từng bài học. Có kèm theo các file nghe, file âm thanh để các em luyện tập. Hi vọng là tài liệu hữu ích để các em học tốt Tiếng Anh 8 tập 1.

Tiếng anh 8 mới - tập 1

UNIT 1: LEISURE ATIVITIES

Getting started Unit 1: Leisure ativities

A closer look 1 Unit 1: Leisure activities

A closer look 2 Unit 1: Leisure activities

Communication Unit 1: Leisure activities

Skills 1 Unit 1: Leisure activities

Skills 2 Unit 1: Leisure activities

Looking back Unit 1: Leisure activities

UNIT 2: LIFE IN THE COUNTRYSIDE

Getting started Unit 2: Life in the countryside

A closer look 1 Unit 2: Life in the countryside

A closer look 2 Unit 2: Life in the countryside

Communication Unit 2: Life in the countryside

Skills 1 Unit 2: Life in the countryside

Skills 2 Unit 2: Life in the countryside

Looking back Unit 2: Life in the countryside

UNIT 3: PEOPLES IN VIET NAM

Getting started Unit 3: Peoples of Vietnam

A closer look 1 Unit 3: Peoples in Viet Nam

A closer look 2 Unit 3: Peoples in Viet Nam

Communication Unit 3: Peoples of Viet Nam

Skills 1 Unit 3: Peoples in Viet Nam

Skills 2 Unit 3: Peoples in Viet Nam

Looking back Unit 3: Peoples of Viet Nam

UNIT 4: OUR CUSTOMS AND TRADITIONS

Getting started Unit 4: Our customs and traditions

A closer look 1 Unit 4: Our custons and traditions

A closer look 2 Unit 4: Our customs and traditions

Communication Unit 4: Our Customs and Traditions

Skills 1 Unit 4: Our Customs and Traditions

Skills 2 Unit 4: Our Customs and Traditions

Looking Back Unit 4: Our Customs and Traditions

Project Unit 4: Our Customs and Traditions

UNIT 5: FESTIVALS IN VIET NAM

Getting started Unit 5: Festivals in Viet Nam

A closer look 1 Unit 5: Festivals in Viet Nam

A closer look 2 Unit 5: Festivals in Viet Nam

Communication Unit 5: Festivals in Viet Nam

Skills 1 Unit 5: Festivals in Viet Nam

Skills 2 Unit 5: Festivals in Viet Nam

Looking Back Unit 5: Festivals in Viet Nam

Project Unit 5: Festivals in Viet Nam

UNIT 6: FOLK TALES

Getting started Unit 6: Folk tales

A closer look 1 Unit 6: Folk tales

A closer look 2 Unit 6: Folk tales

Communication Unit 6: Folk tales

Skills 1 Unit 6: Folk tales

Skills 2 Unit 6: Folk tales

Looking Back Unit 6: Folk Tales

Project Unit 6: Folk Tales

Language Review 2

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 8