A closer look 2 Unit 3: Peoples in Viet Nam

 • 1 Đánh giá

Phần a closer look 2 cung cấp cho bạn học ngữ pháp về các cấu trúc câu hỏi. Bài viết cung cấp cấp gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

Grammar

1. Read the passage.

Đọc đoạn văn

In a small village in the north, there is a stilt house. In the house, a Tay family are living together: the grandparents called Dinh and Pu, the parents called Lai and Pha, and three children called Vang, Pao and Phong. Every day the grandparents stay at home to look after the house. Mr Lai and Mrs Pha work in the fields. They grow rice and other plants. Mrs Pha goes to the market twice a week to buy food for the family. Mr Lai sometimes goes hunting or cutting wood in the forests. Pao and Phong go to the primary school in the village, but Vang studies at the boarding school in the town about 15 kilometres away. He goes home at the weekend.
The family live simply and they enjoy their way of life. There are a few difficulties of course. But they say they live more happily in their stilt house than in a modern flat in the city.

Dịch:

Ở một ngôi làng nhỏ phía Bắc, có một ngôi nhà sàn. Trong nhà, một gia đình Tày đang sống cùng nhau: ông bà tên Dinh và Pu, ba mẹ tên Lai và Pha, và 3 đứa trẻ tên Vàng, Pao, và Phong. Mỗi ngày ông bà ở nhà trông coi nhà cửa. Ông Lai và bà Pha làm việc ngoài đồng. Họ trồng lúa và những cá; khác. Bà Pha đi chợ 2 lần 1 tuần để mua thức ăn cho gia đình. Ông Lai đôi khi đi săn hoặc lấy gỗ trong rừng. Pao và Phong đi học tiểu học ở làng, nhưng Vàng học ở trường nội trú trong thị trấn cách đó khoảng 15km. Cậu ấy về nhà vào cuối tuần.

Gia đình sống đơn giản và họ thích cách sống của mình. Có vài khó khăn. Nhưng họ nói rằng họ ở nhà sàn sống hạnh phúc hơn là ở trong một căn hộ hiện đại trong thành phố.

2. Now write questions for these answers.

Bây giờ viết những câu hỏi cho câu trả lời.
Example: Answer → In the north.
Question → Where is the small village?
Answers:

 • 1. A Tay family.

→ ________________ Who is living in the house ____________________?

 • 2. Three children.

→ ________________ How many children do they have ____________________?

 • 3. Yes, they stay at home to look after the house.

→ _________________Do the grandparents stay at home ___________________?

 • 4. Twice a week.

→_______________ How often does Mrs Pha go shopping_________________?

 • 5. It is about 15 kilometres.

→_____________ How far is Vang’s boarding school ? / How far is the town__________?

 • 6. At the weekend.

→____ When does Vang go home every week ? / When does Vang go home______?

 • 7. They live happily.

→ ________________ How do they live ____________________?

 • 8. No. They like living in their stilt house.

→ __ Would they like to live in a modern flat in the city ? / Would they like to live in the city ___?

3. Complete the questions using the right question words.

Hoàn thành các câu hỏi sử dụng những từ hỏi đúng.

 • A: ___ Who ___ is the class monitor?
 • B: Dan is.
 • A: ___ Which___ is the biggest house in this village?
 • B: The communal house (nha rong) is.
 • A: ___ What ___ do you think is the most interesting museum in Ha Noi?
 • B: The Museum of Ethnology.
 • A: ___ Which ___ is more colourful, the Nung’s or the Hoa’s costume?
 • B: The Hoa’s, of course.
 • A: ___ Which ___ is the waterwheel used for?
 • B: It is used to get water to the fields.

4. Work in pairs. Make questions and answer them.

Làm việc theo cặp. Đặt câu hỏi và trả lời chúng.

 • 1. Who/ do/ shopping/ your family?

Who does the shopping in your family?

 • 2. Who/ principal/ our school?

Who is the principal of our school?

 • 3. Which subject/ like better/ English/ Maths?

Which subject do you like better, English or Maths?

 • 4. What/ most important festival/ Viet Nam?

What is the most important festival in Viet Nam?

 • 5. Which ethnic group/ larger population/ Khmer/ Cham?

Which ethnic group has a larger population, the Khmer or the Cham?

5. Circle the correct article to finish the sentences.

Gạch dưới mạo từ chính xác để hoàn thành các câu.

 • 1. Viet Nam is a / an / the multicultural country with 54 ethnic groups.
 • 2. Among the ethnic minorities, a / an / the Tay have the largest population.
 • 3. A / An / The ethnic minority people in the village are very friendly.
 • 4. The Lao are one of a / an / the many Thai-speaking peoples.
 • 5. The Lolo women’s dress is among a / an / the most striking styles of clothing worn by ethnic peoples.
 • 6. The Yao have a / an / the rich culture of folk literature and art, with tales, songs, and poems.

6. Insert a, an or the in each gap to finish the passage.

Điền a, an hoặc the vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn
When you travel to a north-west mountainous region and you want to have (1) _a__ great time, you can go to (2) ___a/the___ local open-air market.(3) _the__ sight there is beautiful. Local people in colourful clothing are smiling as they sell or buy their local products. The goods there are diverse. You can buy all kinds of fruit and vegetables, which are fresh and cheap. You can also buy a nice costume of (4) ___an/the____ ethnic group you like. If you don’t want to buy anything, just go round and enjoy looking. You can also taste some specialities of (5) _the__ local people sold right there at the market. I am sure you will have (6) _an__ unforgettable time.


 • 30 lượt xem