Project Unit 6: Folk Tales

  • 1 Đánh giá

Phần Project giúp các bạn luyện tập thêm về bài học ngữ pháp của unit 6 này thông qua chủ đề Folk Tales. Dưới đây là bài dịch giúp bạn học có thể hiểu rõ hơn về các hướng dẫn trong sách giáo khoa.

PROJECT

ENTRIES IN MY DIARY

1. Read the fairy tale Sleeping Beauty. (Đọc câu chuyện Nàng công chúa ngủ trong rừng.)

Once upon a time, there lived a good king and his queen. They had no children for many years and they were very sad. Then one day, the queen gave birthday to a lovely baby girl. The king was very happy. He held a big celebration and all the fairies in his land were invited. But the king forgot to invite an old and wicked fairy. She came to the celebration anyway but was very angry. She came near the baby and said, “When you are sixteen, you will touch a spindle and die!” A good fairy quickly chanted a magic spell to change the curse “ The princess will fall into a deep sleep instead of dying.” When the princess was sixteen, she bacame a very beautiful girl. Her mother was always careful to keep her away from spindles. But one day, the princess saw an old servant spinning and so she sat down to spin. When the princess touched the spindle she fell into a deep sleep. At that moment, everyone in the castle also put to sleep. The princess slept for one hundred years until a prince arrived at the castle. He kissed her, and she woke up. They fell in love, got married, and lived happily ever after.

Dịch:

Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua tốt bụng và hoàng hậu. Họ không có con trong nhiều năm và rất buồn. Một ngày nọ, hoàng hậu sinh hạ một công chúa nhỏ dễ thương. Nhà vua rất vui. Ông tổ chức một buổi lễ lớn và tất cả các bà tiên trong vùng đều được mời. Nhưng nhà vua lại quên mời một bà tiên già và độc ác. Dù sao thì bà ấy cũng đến buổi lễ nhưng rất giận dữ. Bà đến gần công chúa và nói, "Khi ngươi 16 tuổi, ngươi sẽ chạm phải một con suốt và chết!" Một bà tiên tốt bụng đã nhanh chóng gieo một câu thần chú để thay đổi lời nguyền "Công chúa sẽ ngủ sâu thay vì chết." Khi công chúa lên 16 tuổi, cô trở thành một thiếu nữ rất xinh đẹp. Mẹ cô luôn cẩn thận giữ cô tránh xa các con suốt. Nhưng một ngày nọ, công chúa nhìn thấy người hầu già đang ngồi quay tơ và vì thế cô ngồi xuống để quay. Khi công chúa chạm vào con suốt, cô chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc này, mọi người trong lâu đài cũng rơi vào giấc ngủ. Công chúa ngủ trong 100 năm cho đến khi một vị hoàng tử đến lâu đài. Chàng hôn cô, và cô ấy tỉnh giấc. Họ yêu nhau, kết hôn, và sống hạnh phúc suốt đời.

2. Imagine you are a character in Sleeping Beauty. You can be the king, the queen, the princess, the prince, a good fairy, or the old and wicked fairy. Write two or more entries in your diary from the point of view of your character. Then, draw a picture to describe what was happening on that day.

(Tưởng tượng bạn là một nhân vật trong truyện Người đẹp ngủ trong rừng. Bạn có thể là nhà vua, hoàng hậu, công chúa, hoàng từ, bà tiên tốt bụng, hoặc bà tiên già và độc ác. Viết 2 hoặc nhiều dòng vào trong nhật kí từ quan điểm của nhân vật. Sau đó, vẽ một bức hình để mô tả những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó.)

Gợi ý:

12th October

My father and mother were away. I had nothing to do. When I was wandering through the castle, I saw an old servant spinning. I asked "What is this? May I try?". "Of course, my pretty little girl," said the old lady. I sat down to spin and suddenly touched the spindle. I fell asleep immediately. I was told that I and everyone in the castle had slept for 100 years. One day my prince, my husband, arrived at the castle. He kissed me, then I and everyone woke up. We fell in love, got married, and lived happily ever after.

Dịch:

Ngày 12 tháng 10

Ba tôi và mẹ đi xa. Tôi không có gì để làm. Khi tôi đang đi lòng vòng lâu đài, tôi thấy một người hầu đang quay tơ. Tôi hỏi "Đây là gì? Tôi thử được không?" "Dĩ nhiên, cô gái nhỏ của tôi." Người đàn bà lớn tuổi nói. Tôi ngồi xuống quay và đột nhiên chạm vào con suốt. Tôi rơi vào giấc ngủ ngay lập tức. Tôi được kể rằng tôi và mọi người trong lâu đài ngủ thiếp đi trong 100 năm. Một ngày nọ, một hoàng tử, chồng tôi, đã đến lâu đài. Hoàng tử đã hôn tôi, sau đó tôi cùng mọi người thức dậy. Chúng tôi đem lòng yêu nhau, kết hôn và sống hạnh phúc mãi mãi.

3. Share your entries with your classmates.

(Chia sẻ nhật ký của bạn với các bạn học.)


  • 46 lượt xem