Skills 2 Unit 11: Science and Technology

 • 1 Đánh giá

Phần Skills 2 sẽ rèn luyện cho bạn học hai kĩ năng "listening" (nghe) và "writing" (viết) theo chủ đề: science and technology (khoa học và công nghệ), đồng thời hướng dẫn cách viết một đoạn văn bày tỏ quan điểm. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • 1. Listen to the conversation and choose the best summary

 • 2. Listen again to the conversation between Nick, Duong, and Chau. Circle the words and phrases as you hear them

 • 3. Listen again and answer the questions

Skills 2 - Unit 11: Science and Technology

Listening

1. Listen to the conversation and choose the best summary.(Nghe bài đàm thoại và chọn ra tóm tắt hay nhất.)

Giải:

Summary (Tóm tắt): The benefits and drawbacks that advances in science and technology may bring to people’s lives. (Lợi ích và sự trở ngại mà những tiến bộ trong khoa học và công nghệ có thể mang đến cho cuộc sống con người.)

2. Listen again to the conversation between Nick, Duong, and Chau. Circle the words and phrases as you hear them. (Nghe lần nữa bài đàm thoại giữa Nick, Dương và Châu. Khoanh tròn những từ và cụm từ mà bạn nghe được.)

Giải:

 • 1. problems (vấn đề)
 • 2. high yields (năng suất cao)
 • 4. overcrowding (quá đông đúc)
 • 6. bring unemployment (đem lại thất nghiệp)

3. Listen again and answer the questions. (Nghe lần nữa và trả lời câu hỏi.)

 1. What will help feed the large population on Earth?(Cái gì sẽ giúp nuôi dân số lớn trên trái đất?)
  => High yields in farming will. (Sản lượng cao trong nông nghiệp sẽ giúp.)
 2. Where may we be able to live?(Chúng ta có thể sống ở đâu?)
  => On other planets. (Trên hành tinh khác.)
 3. What does Nick say he likes? (Nick nói anh ấy thích gì?)
  => He says he likes the idea of having lessons at home with a robot, on the Internet. (Anh ấy nói thích ý tưởng có bài học ở nhà với người máy và Internet.)
 4. Does Chau think science and technology may bring problems? (Châu có nghĩ rằng khoa học và công nghệ có thể mang những vấn đề?)
  => Yes, she does.
 5. What does Nick think at the end of the conversation? (Nick nghĩ gì vào cuối bài đàm thoại?)
  => He thinks there will be many new problems. (Anh ấy nghĩ rằng sẽ có nhiều vấn đề mới.)

Audio script:

 • Nick: Hey, Duong and Chau, do you remember Dr. Nelson’s talk science and technology?
 • Chau: Yes. He said that science and technology would help us solve the world’s problems in the future.
 • Nick: Right. I think world hunger is a problem now, and develops ways to get high yieds in farming will help feed the growing population on earth.
 • Duong: Good point. Also we may be able to live on other planets, m overcrowding won’t be a problem any more...
 • Nick: And I like the idea of having lessons at home with a robot, and cc the Internet.
 • Duong: And no more paper books. We’ll have e-books, and tablets for everything.
 • Chau: That doesn’t sound like a benefit to me. I’d still want to go to school. I’d like to communicate face-to-face with teachers and friends. IB my opinion, science and technology will bring new problems to people.
 • Duong: Like what?
 • Chau: Well, robots will bring unemployment, and high yieds in farming may destroy the environment and sending people to Mars may cause pollution...
 • Nick: You’re right: so many new proplems...

Writing

Cách viết nhấn mạnh đồng ý hay không đồng ý:

 • Introduction (giới thiệu): I agree/disagree with the idea that...
 • Explaining your opinion (giải thích quan điểm): Firstly,... Secondly,...Furthermore,...In addition,...
 • Conclusion (kết luận) In short/ for the reason that...

4. Look at the sample paragraph and fill the outline below.(Nhìn vào đoạn văn mẫu và điền vào dàn bài bên dưới.)

Dịch bài:

Tôi không đồng ý với ý tưởng mà người máy sẽ chỉ mang đến lợi ích cho những người trong tương lai.

Người máy cũng sẽ có vài tác động tiêu cực. Đầu tiên, chúng sẽ rất tốn tiền và chúng ta sẽ dành nhiều tiền mua và sửa chúng. Thứ hai, người máy trong nhà máy sẽ có thể làm mọi thứ mà công nhân làm, vì vậy người máy sẽ làm họ thất nghiệp. Thứ ba, người máy trong gia đình chúng ta sẽ làm tất cả việc nhà cho chúng ta, vì vậy chúng ta sẽ trở nên lười biếng và thụ động. Nói ngắn gọn, người máy sẽ làm nhiều việc cho chúng ta, nhưng chúng có thể không cải thiện chất lượng cuộc sống chúng ta.

Giải:

 • Introduction: disagree (Giới thiệu: không đồng ý)
 • Idea 1: They will be very expensive and we will spend too much money fixing them. (Chúng sẽ rất tốn tiền và chúng ta sẽ dành nhiều tiền mua và sửa chúng.)
 • Idea 2: Robots in factory will be able to do everything the workers do, so robots will make them jobless.(Người máy trong nhà máy sẽ có thể làm mọi thứ mà công nhân làm, vì vậy người máy sẽ làm họ thất nghiệp.)
 • Idea 3: Robots in our homes will do all the housework for us, so we will become lazy and inactive.(Người máy trong gia đình chúng ta sẽ làm tất cả việc nhà cho chúng ta, vì vậy chúng ta sẽ trở nên lười biếng và thụ động.)
 • Conclusion (Kết luận): not always good (Không phải luôn tốt)

5. Make notes, then write a paragraph on the following topic. (Ghi chú, sau đó viết một đoạn văn về chủ đề sau.)

Do you agree or disagree with the following idea? (Bạn có đồng ý hoặc không đồng ý với ý sau?)

With the help of technology, students will benefit greatly from studying by themselves at home. (Với sự giúp đỡ của công nghệ, học sinh sẽ có lợi nhiều từ việc tự học ở nhà.)

Giải:

I don’t agree with the idea that with the help of technology, students will benefit greatly from studying by themselves at home. Firstly, They still need teachers to explain the idea for them. Sometimes they understand wrong/incorrectly and teachers can help them to understand right/correctly. Besides, teachers are more inspiring than machines, so learning at school is much happier. Students can play with friends and have fun. In short, I think that people shouls make use of technology advances's advantages appropriately.

Dịch:

(Tôi không đồng ý với quan điểm là với sự giúp đỡ của công nghệ, học sinh sẽ có lợi nhiều từ việc tự học ở nhà. Đầu tiên, học sinh vẫn cần giáo viên giải thích ý cho chúng. Thỉnh thoảng chúng hiểu sai và giáo viên có thể giúp chúng hiểu đúng. Bên cạnh đó, thì giáo viên thì tạo cảm hứng cho học sinh hơn là máy móc, vì vậy học trên trường thì vui hơn nhiều. Học sinh có thể chơi với bạn bè nữa. Nói túm lại, tôi nghĩ rằng mọi người nên tận dụng lợi ích của các tiến bộ công nghệ một cách phù hợp.)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

5. Put the following parts in their correct place to make an email. (Đặt những phần sau vào đúng vị trí để tạo thành một thư điện tử.)

6. Write a short email to your teacher to submit your group homework for this week. Check if you have used the netique learnt.

(Viết thư điện tử ngắn cho giáo viên của bạn để nộp bài tâp nhóm về nhà cho tuần này. Kiểm tra xem bạn có sử dụng phép lịch sự trong giao tiếp qua mạng mà bạn đã học hay không.)

=> Xem hướng dẫn giải

4. Look at the sample paragraph and fill the outline below. (Nhìn vào đoạn văn mẫu và điền vào dàn bài bên dưới.)

5. Make notes, then write a paragraph on the following topic. (Ghi chú, sau đó viết một đoạn văn về chủ đề sau.)

=> Xem hướng dẫn giải


 • 116 lượt xem