Giải tiếng Anh mới lớp 8 tập 2 đầy đủ, cẩm nang học tiếng Anh 8

Giải bài tập tiếng Anh mới lớp 8 tập 2 một cách dễ hiểu. Trả lời đầy đủ, chi tiết các câu hỏi trong các phần của từng bài học. Có kèm theo các file nghe, file âm thanh để các em luyện tập. Hi vọng là tài liệu hữu ích để các em học tốt Tiếng Anh 8 tập 2.

Tiếng anh 8 mới - tập 2

UNIT 7: POLLUTION

Getting started Unit 7: Pollution

A closer look 1 Unit 7: Pollution

A closer look 2 Unit 7: Pollution

Communication Unit 7: Polluiton

Skills 1 Unit 7: Pollution

Skills 2 Unit 7: Pollution

Looking Back Unit 7: Pollution

Project Unit 7: Pollution

UNIT 8: ENGLISH SPEAKING COUNTRIES

Getting started Unit 8: English speaking countries

A closer look 1 Unit 8: English speaking countries

A closer look 2 Unit 8: English speaking countries

Communication Unit 8: English speaking countries

Skills 1 Unit 8: English speaking countries

Skills 2 Unit 8: English speaking countries

Looking back Unit 8: English speaking countries

Project Unit 8: English speaking countries

UNIT 9: NATURAL DISASTERS

Getting started Unit 9: Natural disasters

A closer look 1 Unit 9: Natural disasters

A closer look 2 Unit 9: Natural Disasters

Communication Unit 9: Natural disasters

Skills 1 Unit 9: Natural disasters

Skills 2 Unit 9: Natural disasters

Looking back Unit 9: Natural disasters

Project Unit 9: Natural disasters

Skills Review 3

UNIT 10: COMMUNICATION

Getting started Unit 10: Communication

A closer look 1 Unit 10: Communication

A closer look 2 Unit 10: Communication

Communication Unit 10: Communication

Skills 1 Unit 10: Communication

Skills 2 Unit 10: Communication

Looking Back Unit 10: Communication

Project Unit 10: Communication

UNIT 11: SCIENCE AND TECHNOLOGY

Getting started Unit 11: Science and Technology

A closer look 1 Unit 11: Science and Technology

A closer look 2 Unit 11: Science and Technology

Communication Unit 11: Science and Technology

Skills 1 Unit 11: Science and Technology

Skills 2 Unit 11: Science and Technology

Looking back Unit 11: Science and Technology

Project Unit 11: Science and Technology

UNIT 12: LIFE ON OTHER PLANETS

Getting started Unit 12: Life on other planets

A closer look 1 Unit 12: Life on other planets

A closer look 2 Unit 12: Life on other planets

Communication Unit 12: Life on other planets

Skills 1 Unit 12: Life on other planets

Skills 2 Unit 12: Life on other planets

Looking back Unit 12: Life on other planets

Project Unit 12: Life on other planets

Language Review 4

Skills Review 4

=> Xem bài soạn tất cả các môn Lớp 8