Getting started Unit 11: Science and Technology

 • 1 Đánh giá

Đây là phần khởi động của unit 11 với chủ đề "science and technology" (khoa học và công nghệ). Phần này sẽ giúp bạn học có cái nhìn tổng quan nhất về chủ đề và giới thiệu từ vựng, cấu trúc ngữ pháp liên quan. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • 1. Listen and read

Getting started – Unit 11: Science and Technology

1. Listen and read. (Nghe và đọc.)

Dịch bài:

 • Dương, Nick và Châu đang nói chuyện với Giáo sư Nelson sau khi nghe bài nói của ông về vai trò của khoa học và công nghệ trong thế kỷ 21.
 • Giáo sư Nelson: À, như các em biết, những phát triển trong khoa học và công nghệ đang thay đổi lớn cách mà chúng ta sống, giao tiếp, du lịch, mọi thứ...
 • Dương: Thầy muốn nói là khoa học và công nghệ đang thay đổi cuộc sống của chúng ta trong mọi lĩnh vực phải không ạ?
 • Giáo sư Nelson: Đúng vậy.
 • Dương: Để tốt hơn phải không ạ?
 • Giáo sư Nelson: Hầu hết là tốt hơn. Khoa học và công nghệ cũng có những tác động lớn về phát triển kinh tế
 • Nick: À, ba em nói rằng chỉ những người máy sẽ làm việc trong nhà máy và dọn dẹp nhà cửa chúng ta trong tương lai. Nó đúng không, giáo sư Nelson?
 • Giáo sư Nelson: Đúng vậy. Và chúng ta sẽ có xe hơi bay và tàu không gian để mà chúng ta có thể đi nhanh hơn và xa hơn trước đây.
 • Châu: Vậy thì chúng ta sẽ không có kẹt xe nữa phải không ạ?
 • Giáo sư Nelson: Không. Khoa học và công nghệ là chìa khóa cho sự phát triển trong những lĩnh vực khác. Chúng sẽ chắc chắn mang lại nhiều lợi ích cho con người.
 • Châu: Và về giáo dục? Giáo viên khoa học của chúng ta nói rằng sẽ không có trường học nữa: chúng ta sẽ chỉ ở nhà và học trên Internet.
 • Giáo sư Nelson: Đúng vậy. Học sinh sẽ không đi đến trường như bây giờ...
 • Dương: Ồ! Mình hy vọng điều đó sẽ xảy ra sớm.

a. finds the words in A in the conversation. Then match them to the words in B with similar meanings. (Tìm những từ trong phần A trong bài đàm thoại. Sau đó nối chúng với những từ trong phần B với nghĩa tương đương.)

Giải:

 1. c. developments - progress (phát triển, tiến bộ)
 2. b. field - area (lĩnh vực)
 3. d. enormous - big (to lớn)
 4. e. economic - money-making (kinh tế)
 5. a. the keys - the answers (chìa khóa, câu trả lời)
 6. f. benefits - help (có lợi ích)

b. Answer the questions. (Trả lời câu hỏi.)

Giải:

 1. Where are Nick, Duong, and Chau? (Nick, Dương và Châu ở đâu?)
  => They are at the Science club. (Họ đang ở câu lạc bộ khoa học.)
 2. What is the subject of Dr.Nelson’s talk? (Chủ đề bài nói của giáo sư Nelson là gì?)
  => It is the roles of science and technology in the 21st century. (Nó là vai trò của khoa học và công nghệ trong thế kỷ 21.)
 3. What fields are science and technology greatly changing? (Những lĩnh vực mà khoa học và công nghệ đang thay đổi?)
  => Science and technology are greatly changing everything. (Khoa học và công nghệ đang thay đổi mọi thứ rất nhiều.)
 4. What did Nick’s dad tell him?Ba của Nick nói gì với anh ấy?
  => He told Nick that only robots would work in factories and clean our homes in the future. (Ông ấy nói với Nick rằng chỉ những người máy sẽ làm việc trong nhà máy và dọn dẹp nhà cửa chúng ta trong tương lai.)
 5. What did Chau’s science teacher say? (Giáo viên khoa học của Châu nói gì?)
  => She said that there would be no more schools, they’d just stay at home and learn on the Internet. (Cô ấy nói rằng sẽ không có trường học nữa, họ sẽ chỉ ở nhà và học trên Internet.)

c. Work with a partner. What fields are mentioned in the conversation which are affected by science and technology. (Làm việc với bạn học. Những lĩnh vực nào mà được đề cập trong bài đàm thoại mà bị ảnh hưởng bởi khoa học và công nghệ?)

Giải:

 • the economy - economic development (kinh tế - phát triển kinh tế)
 • the workplace - robots in factories (nơi làm việc – người máy trong nhà máy)
 • the home - robots cleaning our homes (nhà cửa - người máy dọn dẹp nhà cửa)
 • travel - traffic jams (đi lại - kẹt xe)
 • education - school via internet (giáo dục - trường học qua Internet)

d. Put word/phrase from the box in each blank. (Đặt một từ/ cụm từ trong khung trong mỗi khoảng trống.)

Giải:

 1. Technology in the field of telecommunications has developed greatly over the last decade. (Công nghệ trong lĩnh vực viễn thông đã phát triển qua nhiều thập kỷ rồi.)
 2. In the future, ordinary people may travel in to space on spaceships. (Trong tương lai, những người bình thường sẽ đi lại vào không gian bằng tàu không gian.)
 3. He said he worked very hard and that was the key to his success. (Anh ấy nói rằng anh ấy đã làm việc rất chăm chỉ và đó là chìa khóa cho sự thành công của anh ấy.)
 4. An international meeting on economic development took place in Singapore last week. (Một cuộc họp quốc tế về phát triển kinh tế đã diễn ra ở Singapore vào tuần rồi.)
 5. If we had flying cars now, we could solve the problem of traffic jams. (Nếu chúng ta có xe bay bây giờ, chúng ta có thể giải quyết vấn đề kẹt xe.)

2. Put one of the words/ phrases from the box in each gap. There is one extra. (Đặt một trong những từ/ cụm từ từ khung trong mỗi khoảng trống. Có một từ dư.)

 1. Her teacher said she was really good at science subjects but she was not very good at English. (Giáo viên cô ấy nói rằng cô ấy thật sự giỏi về những môn khoa học nhưng cô ấy không giỏi tiếng Anh.)
 2. Advances in technology have improved crop yields by over 30%. (Những tiến bộ trong công nghệ đã cải thiện sản lượng vụ mùa hơn 30%.)
 3. Cancer researchers have made great progress, but many aspects of this disease need further study. (Những nhà nghiên cứu ung thư đã thực hiện những tiến bộ lớn, nhưng nhiều khía cạnh của căn bệnh này cần nghiên cứu sâu hơn.)
 4. Scientists will be trying to invent machines to teach children at home. (Những nhà khoa học sẽ cố gắng phát minh máy móc để dạy trẻ em ở nhà.)
 5. Thanks to scientific progress, our world will be transformed greatly. (Nhờ vào tiến trình khoa học, thế giới chúng ta sẽ được biến chuyển lớn.)

3. Give the opposite of the words in brackets, using the prefix un- or in- (Đưa ra những từ trái nghĩa trong ngoặc đơn, sử dụng tiền tố un- hoặc im-.)

 1. This is a species of insect previously unknown to biologists. (Đây là một loài côn trùng mà những nhà sinh vật học chưa biết trước đó.)
 2. I don’t like science fiction novels much. I think they are unrealistic. (Tôi không thích tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nhiều lắm. Tôi nghĩ chúng không hiện thực.)
 3. It is almost impossible to keep up with the latest developments in computing. (Gần như không thể nào theo kịp với những phát triển mới nhất trong tin học.)
 4. The teacher said that accurate measurement was unimportant in this experiment. (Giáo viên nói rằng phương pháp chính xác không quan trọng trong thí nghiệm.)
 5. Fortunately, the river flowing through our town is unpolluted. (May thay, dòng sồng chảy qua thị trấn chúng ta không bị ô nhiễm.)

4. Game

FIND SOMEONE WHO….

Hỏi bạn học câu hỏi Yes/ No sử dụng “do” hoặc “will”. Nếu họ nói “Yes” , viết tên họ trong khung. Một tên chỉ viết một lần. Người đầu tiên có tên trong mỗi khung là người chiến thắng

Likes science subjects at school (Thích những môn khoa học ở trường)

Wants to travel into space in the future (Muốn đi lại vào không gian trong tương lai)

Wants to become a scienctist (Muốn trở thành một nhà khoa học)

Knows a Vietnamese scientist (Biết một nhà khoa học Việt Nam)

Will go into sciences when finishing school (Sẽ đi theo khoa học khi học xong)

Admires a scientist or an inventor (Ngưỡng mộ một nhà khoa học hoặc một nhà phát minh)

Giải:

Các câu hỏi có thể sử dụng để hỏi:

 • Do you like science subjects at school?
 • Do you want to travel into space in the future?
 • Do you want to become a scientist? If you want, which field do you want to be major in?
 • Do you know any Vietnamese Scientist? Who is she/he?
 • Will you go into sciences when finishing school? Why?
 • Do you admire any scientist or an inventor?

 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021