Skills 2 Unit 9: Natural disasters

 • 1 Đánh giá

Phần Skills 2 sẽ giúp bạn học luyện tập hai kĩ năng "listening" (nghe) và "writing" (viết) theo chủ đề "natural disasters" (thảm họa thiên nhiên). Bài học cũng cung cấp từ vựng và kiến thức liên quan. Bài viết sau là gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • 1. Listen to the news report and correct the following statements

 • 2. Listen again and complete the data chart

Skills 2 – Unit 9: Natural disasters

Listening

1. Listen to the news report and correct the following statements.(Nghe báo cáo tin tức và sửa những câu sau. )

Giải: (Phần in đậm là phần được sửa lại)

 1. A typhoon hit Nghe An Province last night. (Một cơn bão nhiệt đới đánh vào Nghệ An tối qua.)
 2. Dozens of people were seriously injured in the storm. (Hàng tá người bị thương nặng trong cơn bão.)
 3. There was extensive damage to property in Cua Lo, a coastal town in Nghe An. (Có thiệt hại lớn về tài sản ở Cửa Lò, một thị trấn ven biển ở Nghệ An.)
 4. The storm had already weakened when rescue workers arrived in the area. (Cơn bão vừa yếu đi khi đội cứu hộ đến khu vực.)
 5. According to the weather bureau, heavy rain will continue over the next few days. (Theo Cục thời tiết, mưa lớn sẽ tiếp tục trong vài ngày tới.)

Audio script:

Nghe An Province was badly affected again when a typhoon hit the area last night. The storm began at around 11 p.m. and raged thoughout the night. Dozens of people were seriously injured and hundreds of others were left homeless. The severe winds caused extensive damage to property, including homes and businesses, particularly in Cua Lo, a coastal town in Nghe An. The storm had already weakened by the time emergency workers arrived in the area. Rescue operations have started and many people trapped in collapsed or damaged buidings have been freed. Workers are now clearing up the debris left behind by the severe storm. The government has already sent rescue equipment to Nghe An, as well as food and medical supplies. People left homeless have been taken to safe areas, where temporary accommodation will be built to house them. The weather bureau has issued flood warning for Nghe An and nearby provinces as heavy rain is expected to continue over the next few days.

2. Listen again and complete the data chart. (Nghe lần nữa và hoàn thành bảng thông tin.)

Giải:

Type of natural disaster. (Loai thảm hoa thiên nhiên)

Typhoon (Bão nhiệt đới)

What is this disaster? (Thảm họa này là gì?)

A powerful storm with severe (1) winds and heavy rain. (Một cơn bão khủng khiếp với gió mạnh và mưa lớn.)

When and where did the disaster occur? (Thảm họa xảy ra khi nào và ở đâu?)

 • At about 11 p.m (Khoảng 11 giờ tối)
 • In Nghe An Province (ở tỉnh Nghệ An)

What are the effects of this? (Hậu quả của nó là gì?)

 • Dozens of people were seriously injured. (Rất nhiều người đã bị thương nặng.)
 • Hundreds of other became (2) homeless. (Hàng tram người khác trở thành người vô gia cư.)
 • Extensive (3) damage was caused to property, including homes and businesses. (Thiệt hại nghiêm trọng với tài sản, bao gồm nhà cửa và tài sản.)
 • Heavy rain is expected to continue and (4) flood warnings have been issued. (Mưa nặng hạt được cho là tiếp diễn và cảnh báo và lũ lụt đã được đưa ra.)

What has been done to help the victims of the disaster? (Điều gì đã được làm để giúp đỡ các nạn nhân của thảm họa.)

 • Rescue workers have freed people trapped in collapsed or damaged homes. (Những nhân viên cứu hộ đã cứu được những người bị kẹt trong những ngôi nhà đổ nát và bị phá hủy)
 • Rescue workers are cleaning up the (5) debris. (Nhân viên cứu hộ đang dọn sạch những mảnh vụn)
 • Rescue equipment, as well as food and medical supplies have already been sent there. (Các thiết bị cứu hộ, cũng như lương thực và thuốc thang đã được gửi đến.)
 • People left homeless have been taken to safe areas. (Những người bị mất nhà đã được đưa đến nơi an toàn)
 • Temporary (6) accommodation will be built to house them. (Chỗ ở tạm thời đã được xây cho họ.)

Writing

3. Have you or one of your family members experienced a natural disaster? Make notes about it in the table below. Alternatively, you can write about a natural disaster you have read about. (Bạn hay ai đó trong gia đình từng trải qua một thảm họa thiên nhiên chưa? Ghi chú nó vào bảng bên dưới. Thay vào đó, bạn có viết một thảm họa thiên nhiên từng đọc.)

Giải:

Type of natural disaster. (Loai thảm hoa thiên nhiên)

Flood (Lũ lụt)

What is this disaster? (Thảm họa này là gì?)

Flood with heavy rains for many days.(Lũ lụt với mưa lớn trong nhiều ngày.)

When and where did the disaster occur? (Thảm họa xảy ra khi nào và ở đâu?)

 • In 2012 (Trong năm 2012)
 • In Thanh Hoa province (Ở tỉnh Thanh Hóa)

What are the effects of this? (Hậu quả của nó là gì?)

 • All homes, trees and animals were flooded. (Tất cả nhà cửa, cây cối và động vật bị lụt lội.)
 • The water got to the roof of houses. (Nước dâng đến nóc nhà.)
 • Damage to property and people. (Thiệt hại người và tài sản.)
 • Many people were injured. (Nhiều người bị thương.)

What has been done to help the victims of the disaster? (Điều gì đã được làm để giúp đỡ các nạn nhân của thảm họa.)

 • Rescue workers freed people trapped in the flood. (Đội cứu hộ giải thoát người dân bị kẹt trong lũ.)
 • They brought people to safe places. (Họ đưa người dân đến nơi an toàn.)

4 a. Use your notes in 3 to write a news report. (Sử dụng ghi chú phần 3 để viết một bài báo cáo mới.)

Giải:

The most destructive disaster that I have experienced was the flood in 2012, in Thanh Hoa province. It had been raining heavily for many days. All homes, trees and animals were flooded. The water got to the roof of houses. Damage was caused to property and people. Many people were injured and died. Rescue workers helped people trapped in the flooded houses and they brought people who were left homeless to safe place. My house was flooded but we had been evacuated before. Although the time has gone by, I still can’t forget that terrible disaster.

Dịch:

Thảm họa tàn khốc nhất mà tôi từng trải qua là lũ lụt năm 2012, ở tỉnh Thanh Hóa. Trời mưa nặng hạt suốt nhiều ngày liền. Tất cả nhà cửa, cây cối và động vật đều ngập trong lũ lụt. Nước dâng đến nóc nhà. Thiệt haiji cả người và của. Nhiều người bị thương, chết hoặc mất tích. Đội cứu hộ đã giải cứu được những người bị kẹt trong lũ và đưa những người bị mất nhà cửa đến nơi an toàn. Nhà của tôi bị lụt nhưng chúng tôi đều đã được di tản. Mặc dù thời gian đã trôi qua nhưng tôi không thể nào quên được thảm họa kinh khủng đó.

b. Swap news reports with a partner and review each other’s drafts. Make revisions and corrections if necessary. Then present your final news report to the class. (Trao đổi thông tin với một bạn học và ôn lại bản nháp của mỗi người. Ôn lại và sửa nếu cần. Sau đó trình bày báo cáo cuối cùng cho lớp.)

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

3. Have you or one of your family members experienced a natural disaster? Make notes about it in the table below. Alternatively, you can write about a natural disaster you have read about. (Bạn hoặc ai đó trong gia đình đã từng trải qua một thảm họa thiên nhiên chưa? Ghi chú về nó vào bảng bên dưới. Hoặc là bạn cũng có thể viết về một thảm họa thiên nhiên mà bạn từng đọc qua.)

4.a Use your notes in 3 to write a news report. (Sử dụng các ghi chú trong phần 3 để viết một bản tin.)

b. Swap news reports with a partner and review wach other’s drafts. Make revisions and corrections if neccesary. Then present your final news report to the class. (Trao đổi thông tin với một bạn học và ôn lại bản nháp của mỗi người. Ôn lại và sửa nếu cần. Sau đó trình bày báo cáo cuối cùng cho lớp.)

=> Xem hướng dẫn giải


 • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021