Work in pairs. Imagine what an alien may be like. Use your imagination to fill the web below. Now use the notes to write description of your alien.

  • 1 Đánh giá

4. Work in pairs. Imagine what an alien may be like. Use your imagination to fill the web below. (Thực hành theo cặp. Tưởng tượng một người ngoài hành tinh có thể như thế nào. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn để điền vào những chỗ trống dưới đây.)

5. Now use the notes to write description of your alien. (Bây giờ sử dụng các ghi chú để viết một miêu tả về người ngoài hành tinh.)

6. Swap your work with your partner. How different is your description from your partner’s? (Trao đổi bài của bạn với một người bạn. Bài miêu tả của bạn khác với của bạn kia như thế nào?)

Bài làm:

4. Work in pairs. Imagine what an alien may be like. Use your imagination to fill the web below.

(Thực hành theo cặp. Tưởng tượng một người ngoài hành tinh có thể như thế nào. Sử dụng trí tưởng tượng của bạn để điền vào những chỗ trống dưới đây.)

Bài làm:

  • He might have square head and 3 eyes.
  • He may be very intelligent.
  • He may be eat rock.
  • His skin may be blue and thick.
  • His hair may be curly and short.
  • He may wear spacesuit.
  • He may be similar to us in that he can think and have knowledge.
  • He may be different from humans in that he has sorcery and he can control everything by eyes.

5. Now use the notes to write description of your alien. (Bây giờ sử dụng các ghi chú để viết một miêu tả về người ngoài hành tinh.)

Bài làm:

I think an alien doesn’t look like human. He has a bigger head and it’s not round, it’s square! His hair may be curly and short. He has 3 eyes: 2 eyes are on the face and the other is on the back of neck. His skin may be blue and thick. He may wear spacesuit. He may be eat rock and leaves. He may be very intelligent. He may be similar to us in that he can think and have knowledge. He may be different from humans in that he has sorcery and he can control everything by eyes.

Hướng dẫn dịch:

Tôi nghĩ người ngoài hành tinh không giống con người. Anh ta có một cái đầu to hơn và nó không tròn, nó hình vuông! Tóc của anh ta có thể xoăn và ngắn. Anh ta có 3 mắt: 2 mắt trên mặt và mắt còn lại ở sau gáy. Da anh ấy có thể màu xanh dương và dày. Anh ta có thể mặc đồ vũ trụ. Anh ta có thể ăn đá và lá cây. Anh ta có thể rất thông minh. Anh ta giống con người ở chỗ anh ta có thể suy nghĩ và có tri thức. Anh ta khác con người ở chỗ anh ta có phép thuật và anh ta có thể điều khiển mọi thứ bằng mắt.

6. Swap your work with your partner. How different is your description from your partner’s?

(Trao đổi bài của bạn với một người bạn. Bài miêu tả của bạn khác với của bạn kia như thế nào?)

Các bạn tự làm và tự tìm ra sự khác nhau.

  • 216 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021