Skills 1 Unit 4: Our Customs and Traditions

 • 1 Đánh giá

Phần Skills 1 giúp cho bạn học rèn luyện 2 kỹ năng vô cùng cần thiết trong tiếng Anh đó là Reading (đọc) và Speaking (nói). Ngoài ra, bạn học còn có thể đoán chủ đề bức tranh để việc đọc trở nên dễ dàng hơn. Bài viết là lời gợi ý về bài tập trong sách giáo khoa.

READING

1. Look at the pictures and answer the questions. (Hãy nhìn vào các bức tranh dưới đây và trả lời câu hỏi.)

 • What are the people doing in each picture?
  Trong mỗi bức tranh, mọi người đang làm gì?
  => Picture 1: A family is having a birthday party.
  Một gia đình đang tổ chức sinh nhật.
  => Picture 2: People are making chung cakes.
  Người ta đang làm bánh chưng.
  => Picture 3: A family is at an amusement park.
  Một gia đình đang ở công viên giải trí.
 • Does your family ever do the same thing?
  Gia đình bạn đã từng làm những điều này chưa?
  => Yes, we do. ( rồi )
  => No, we don’t. ( chưa )

2. Read Mi’s presentation on customs and traditions. Is she writing about her family or her society? (Đọc bài viết của Mi về phong tục và truyền thống. Cô ấy đang viết về gia đình hay xã hội của cô ấy?)

In my opinion, customs and traditions are very important. Like other families, we have our own customs and traditions.

A. Firstly, there’s a tradition in our family of having lunch together on the second day of Tet. Everyone has to be there before 11 a.m. We have followed this tradition for three generations.

B. Secondly, we have the custom of spending Sunday together. We usually go to the cinema or go for a picnic. We don’t have to do it, but it makes us closer as a family.

C. Thirdly, we celebrate our grandparents’ wedding anniversary on the first Sunday of October because they don’t remember the exact date. The custom is that we have to cook a new dish each year. Last year, my mum cooked lasagne, an Italian dish. This year, we prepared five-colored sticky rice served with grilled chicken.

We all enjoy these customs and traditions because they provide our family with a sense of belonging.

Dịch:

Theo quan điểm của tôi, phong tục và truyền thống rất quan trọng. Giống như những gia đình khác, chúng tôi có phong tục và truyền thống riêng.

A. Đầu tiên, có một truyền thống trong gia đình của tôi là dùng bữa trưa cùng nhau vào ngày Mùng 2 Tết. Mọi người phải ở đó trước 11 giờ. Chúng tôi theo truyền thống này đã được 3 thế hệ.

B. Thứ hai, chúng tôi có phong tục là dành ngày Chủ nhật ở cùng nhau. Chúng tôi thường đi xem phim hoặc đi dã ngoại. Chúng tôi không phải làm diều đó, nhưng nó giúp cho chúng tôi gần gũi nhau hơn như một gia đình.

C. Thứ ba, chúng tôi tổ chức kỷ niệm ngày cưới của ông bà vào ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 10 bởi vì họ không nhớ chính xác ngày. Phong tục là chúng tôi phải nấu một món mới mỗi năm. Năm ngoái, mẹ tôi nấu món lasagne, một món ăn Ý. Năm nay, chúng tôi đã chuẩn bị xôi 5 màu ăn với thịt gà nướng.

Tất cả chúng tôi đều thích những phong tục và truyền thống này bởi vì chúng đem đến cho gia đình chúng tôi một cảm giác thân thuộc về nhau.

3. Now decide in which paragraph each detail below is mentioned. Write A,B or C in the blank. (Mỗi chi tiết dưới đây được đề cập trong đoạn nào. Điền A,B hoặc C vào chỗ trống.)

 • 1. the name of an Italian dish: tên của 1 món ăn Ý
  lasagne => C
 • 2. the time family members have to gather for lunch : khoảng thời gian các thành viên trong gia đình quây quần dùng bữa trưa
  11a.m => A
 • 3. the date of the wedding anniversary : Kỉ niệm ngày cưới
  the first Sunday of October => C
 • 4. an outdoor activity : một hoạt động ngoài trời
  go to the cinema or go for a picnic => B
 • 5. the length of time a tradition has existed : khoảng thời gian mà một truyền thống đã tồn tại
  three generations => A
 • 6. the reason for spending time together : lí do để dành thời gian cùng nhau
  they provide our family with a sense of belonging => C

4. Read the text again and answer the questions. (Đọc lại đoạn văn và trả lời câu hỏi.)

 • What are the three customs or traditions Mi mentions? ( 3 phong tục, truyền thống Mi đề cập đến là gì?)
  => They are: having lunch together on the second day of Tet, spending Sunday together, and celebrating her grandparents' wedding anniversary on the first Sunday of October.
 • What does Mi’s familly usually do on Sunday? (Gia đình Mi thường làm gì vào Chủ nhật?)
  => They usually go to the cinema or go for a pinic together.
 • What is the date of her grandparents’ wedding anniversary? (Kỷ niệm ngày cưới của ông bà cô ấy là vào ngày nào?)
  => They don’t remember the exact date.
 • What did they make for the grandparents’ wedding anniversay this year? (Năm nay họ đã làm gì cho lễ kỷ niệm ngày cưới của ông bà?)
  => They prepared five-colored sticky rice served with grilled chicken.
 • Why do they love family customs and traditions? (Tại sao họ lại yêu phong tục và truyền thống gia đình?)
  => Because they provide a sense of belonging.

SPEAKING

5. Work in pairs and discuss the questions. (Làm việc theo cặp và thảo luận những câu hỏi sau.)

 • 1. What are the three customs and traditions you like most in your family? Describe them in detail. (Ba phong tục và truyền thống mà bạn thích nhất trong gia đình mình là gì? Hãy miêu tả chúng thật chi tiết.)
  => The three customs and traditions I like most in my family are celebrating family member's birthday, having meals together and making foods for Tet holiday such as jam, Chung cakes...
  ( Ba phong tục truyền thống mà tôi thích nhất trong gia đình mình là chúc mừng sinh nhật các thành viên, dùng bữa cùng nhau và làm đồ ăn chuẩn bị cho Tết như mứt, bánh Chưng...)
 • 2. How do you feel when you take part in these customs and traditions? (Bạn cảm thấy thế nào khi tham gia vào những phong tục và truyền thống đó?)
  => I feel very happy and excited when I take part in these customs and traditions .
  (Tôi cảm thấy rất vui và hào hứng khi tham gia những phong tục truyền thống đó.)
 • 3. Why is it important to continue family customs and traditions? (Tại sao việc giữ gìn phong tục và truyền thống của gia đình lại quan trọng?)
  => Because they are very meaningful to each member of the family and they help us to become closer and love each other more.
  (Bởi vì chúng rất có ý nghĩa đối với mỗi thành viên trong gia đình và chúng giúp chúng tôi gần gũi , yêu thương nhau hơn.)

6. Interview another pair to get their answers to the questions in 5. Note down their answers in the table below. Then present what you have found out to the class. (Phỏng vấn một cặp khác để biết được câu trả lời của các bạn trong phần 5. Viết những câu trả lời đó vào bảng dưới đây. Sau đó hãy trình bày những gì bạn tìm được cho cả lớp.)


 • 33 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021