Communication Unit 3: Peoples of Viet Nam

 • 1 Đánh giá

Phần communication hướng dẫn bạn học cách giới thiệu cũng như xây dựng bài nói về chủ các dân tộc Việt Nam cũng như đưa ra gợi ý giải bài tập trong sách giáo khoa.

1. Quiz: What do you know about the ethnic groups of Viet Nam? Work in pairs to answer the questions.

Câu đố: Bạn biết gì về những nhóm dân tộc của Việt Nam? Làm theo cặp để trả lời những câu hỏi.

 • 1. What do most ethnic peoples in Viet Nam live on? Hầu hết người dân tộc ở Việt Nam sống dựa vào gì?

A. Hunting
B. Rice farming: Trồng lúa.
C. Fishing

->Chọn đáp án B

 • 2. Which ethnic groups live in the southern provinces? Những nhóm dân tộc nào sống ở các tỉnh phía Nam?

A. The Khmer Người Khơ Me.
B. The Thai
The Sedang

->Chọn đáp án A

 • 3. Which group has the smallest population? Nhóm nào có dân số nhỏ nhất?

A. The Brau
B. The Chut
C. The Odu Người Ơ Đu

->Chọn đáp án C

 • 4. Where can we find terraced fields? Chúng ta có thể tìm thấy ruộng bậc thang ở đâu?

A. In the Central Highlands
B. In the northern mountainous regions Ở những khu vực miền núi phía Bắc
C. In the Mekong Delta

->Chọn đáp án B

 • 5. Where do the Laha mostly live? Người Laha hầu hết sống ở đâu?

A. In Kon Tum
B. In Soc Trang
C.In Son La (Ở Sơn La).

->Chọn đáp án C

 • 6. Which of the following groups has the most colourful clothing? Nhóm dân tộc nào sau đây có trang phục đầy màu sắc nhất?

A. The Hoa Người Hoa.
B. The Nung
C. The Tay

->Chọn đáp án A

2. Where do these ethnic groups mainly live? Work in groups. Write down the names of the ethnic group in the correct boxes. Can you add more?

Những nhóm dân tộc này chủ yếu sống ở đâu? Làm theo nhóm. Viết xuống tên của những nhóm dân tộc trong khung chính xác. Bạn có thể bổ sung thêm không?

 • Bahnar: Người Ba Na
 • Brau: Người Brâu
 • Cham: Người Chăm
 • Ede: Người Ê Đê
 • Nung: Người Nùng
 • Hmong: Người H'Mông
 • Khmer: Người Khơ Me
 • Lao: Người Lào
 • Giarai: Người Gia Lai
 • Sedang: Người Sơ Đăng
 • Tay: Người Tày
 • Viet: Người Việt (Kinh)

Northwest region

Viet, Hmong, Lao

Northeast region

Viet, Hmong, Nung, Tay

Red River Delta

Viet

The Central Highlands

Viet, Bahnar, Brau, Ede, Giarai, Sedang

Mekong River Delta

Viet, Cham, Khmer

3. Choose one group and talk about them. Chọn một nhóm và nói về họ.

 • The Viet live everywhere in the country. They have the largest population.
 • They have many kinds of food from North to South. They often celebrate many festivals during the year. They have the traditional costume: Ao Dai, Ao Ba Ba.

 • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021