Interview a classmate. Ask him/her what three things he/she will do are if he/she becomes the president of the 3Rs club. Take notes below. Write about your classmat’s ideas in 3. Do you think your classmate will be a good club president?

 • 1 Đánh giá

3. Interview a classmate. Ask him/her what three things he/she will do are if he/she becomes the president of the 3Rs club. Take notes below. (Phỏng vấn một bạn học. Hỏi cô ấy/cậu ấy 3 điều mà cô ấy/cậu ấy sẽ làm nếu cô ấy/cậu ây trở thành chủ tịch câu lạc bộ 3R. Ghi chú bên dưới.)

4. Write about your classmat’s ideas in 3. Do you think your classmate will be a good club president? ( Viết về các ý tưởng của bạn cùng lớp ở phần 3. Bạn có nghĩ bạn cùng lớp của mình sẽ là một chủ tịch câu lạc bộ giỏi?)

Bài làm:

3. Interview a classmate. Ask him/her what three things he/she will do are if he/she becomes the president of the 3Rs club. Take notes below. (Phỏng vấn một bạn học. Hỏi cô ấy/cậu ấy 3 điều mà cô ấy/cậu ấy sẽ làm nếu cô ấy/cậu ây trở thành chủ tịch câu lạc bộ 3R. Ghi chú bên dưới.)

Name (Tên)

 • Idea 1 (Ý tưởng 1)
 • Idea 2 (Ý tưởng 2)
 • Idea 3 (Ý tưởng 3)

Bài làm:

Tên: Nhung

 • Ý kiến 1: Organise members meeting every week (tổ chức họp mặt mỗi tuần).
 • Ý kiến 2: Organise some campaigns to raise people’s awareness about the environment (Tổ chức các chiến dịch nhằm nâng cao ý thức của mọi người về vấn đề môi trường).
 • Ý kiến 3: Collect and recycle the rubbish around the school, in the parks, on the rivers… very week (Thu gom và tái chế rác xung quanh trường học, công viên, sông ngòi… hàng tuần).

4. Write about your classmat’s ideas in 3. Do you think your classmate will be a good club president? (Viết về các ý tưởng của bạn cùng lớp ở phần 3. Bạn có nghĩ bạn cùng lớp của mình sẽ là một chủ tịch câu lạc bộ giỏi?)

Kĩ năng viết: Từ nối hoặc cụm từ là các liên kết để nối các ý lại với nhau. Có nhiều loại từ nối: Firrstly (đầu tiên), secondly (thứ hai), next (tiếp theo), then (sau đó), finally (cuối cùng),… thường được sử dụng để nói về một chuỗi sự việc.

His/her name and class (tên anh/chị ấy và lớp)

 • Idea 1 + explanation/ examples ( Ý tưởng 1 + Giải thích/ Ví dụ)
 • Idea 2 + explanation/ examples ( Ý tưởng 2 + Giải thích/ Ví dụ)
 • Idea 3 + explanation/ examples ( Ý tưởng 3 + Giải thích/ Ví dụ)

Will he/she be a good club president? (Anh/ Cô ấy sẽ là chủ tịch câu lạc bộ giỏi không)

Bài làm:

My best friends, Lan, is in the same class 6A with me. She tells me if she is the president of the 3Rs club she will do some following activities to improve the environment. Firstly, she will organise the meetings each week. It will be the place where all members can express their ideas, talk with each other to raise the solidarity. The more members understand each other, the more effectively they can do. Secondly, she will organise some campaigns to raise people’s awareness about protecting the environment. Finally, every member of the club will have a chance to take part in social activities like collecting and recycling the rubbish around the school, in the parks, on the rivers… very week. I think Nhung is a good leader because her ideas are wonderful. If they are done, our environment will become more beautiful and fresher.

Hướng dẫn dịch:

Bạn thân của tôi tên là Nhung học cùng lớp 6A với tôi. Cô ấy nói với tôi rằng nếu cô ấy là chủ tịch của câu lạc bộ 3R, cô ấy sẽ làm một vài hoạt động sau để cải thiện môi trường sống. Đầu tiên, cô ấy sẽ tổ chức các cuộc họp mỗi tuần. Nó sẽ là nơi tất cả các thành viên có thể bày tỏ ý kiến của mình, nói chuyện cùng nhau để tăng tình đoàn kết. Các thành viên càng hiểu nhau thì họ làm việc càng hiệu quả. Thứ hai, cô ấy sẽ tổ chức một vài chiến dịch để nâng cao ý thức mọi người về vấn đề bảo vệ môi trường. Cuối cùng, mỗi thành viên trong câu lạc bộ sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động xã hội như thu gom và tái chế rác xung quanh trường học, công viên, sông ngòi… hàng tuần. Tôi nghĩ Nhung là một người lãnh đạo giỏi vì các ý tưởng của cô ấy rất tuyệt. Nếu chúng được thực hiện, môi trường sẽ trở nên tươi đẹp và trong lành hơn.

 • 27 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021