Mark and Tim visited India last summer. Use the imformation in the table to write a complete passage about their visit.

  • 1 Đánh giá

Mark and Tim visited India last summer. Use the imformation in the table to write a complete passage about their visit. ( Mùa hè trước,Mark và Tim đã có chuyến đi đến Ấn Độ. Sử dụng các thông tin trong bảng để viết 1 đoạn văn hoàn chỉnh về chuyến đi của họ.)

Bài làm:

Country (Đất nước)India (Ấn Độ)
Cities (Các thành phố)Delhi, Madurai
Activities (Các hoạt động)Watch snake performance,visit temples and historic buildings, eat kebabs ( Xem biểu diễn rắn, thăm đền và các tòa nhà lịch sử, ăn kebabs)
Date (Ngày)Nov 18 – 25 (Ngày 18 – 25 tháng 11)
People (Con Người)Friendly (Thân thiện )
Weather (Thời tiết)Very hot (Rất nóng)

Bài làm:

Last summer, Mark and Tim visited to Delhi and Madurai which are two cities of India. Their trip lasted for a week from November 18 to 25. In India, they experienced many interesting activities. Firstly, on the streets of Delhi, they watched the snake performances which impressed them a lot. After that, they visited some famous temples and historic buildings in India. Moreover, they had a chance to enjoy kebabs, a traditional food in India which made them fell in love with this place. Although the weather there was very hot, they were happy and pleasant due to the friendly Indian. They decided to come back India to have more interesting experiences about this beautiful country.

Hướng dẫn dịch:

Mùa hè trước, Mark và Tim đã đến Delhi và Madurai, hai thành phố ở Ấn Độ. Chuyến đi của họ kéo dài một tuần từ ngày 18 đến ngày 25 tháng 11. Ở Ấn Độ, học đã được trải nghiệm rất nhiều hoạt động thú vị. Đầu tiên, trên các đường phố ở Delhi, họ được xem các màn biểu diễn xiếc rắn, điều này làm học rất ấn tượng. Sau đó, họ đến thăm một số đền và các tòa nhà lịch sử nooit tiếng ở Ấn Độ. Hơn nữa, học còn có cơ hội được thưởng thức Kebabs, một món ăn truyền thống của người Ấn Độ, cái mà đã hoàn toàn chinh phục họ. Mặc dù thời tiết ở đó rất nóng, nhưng họ rất vui vẻ và hài lòng vì sự thân thiện của con người nơi đây. Mark và Tim quyết định sẽ quay lại Ấn Độ để có thêm nhiều tải nghiệm thú vị về đất nước xinh đẹp này.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021