Skills 2 Unit 12: Robots

 • 1 Đánh giá

Phần Skills 2 giúp cho bạn học rèn luyện 2 kỹ năng vô cùng cần thiết trong tiếng Anh đó là Listening (Nghe) và Writing (Viết) thông qua chủ đề Robots. Bài viết là gợi ý về giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • 2. Phong, Vy, Mi and Duy are working in a group

 • 3. Listen again. Tick (√) which statements are true or false

Skills 2 – Unit 12: Robots

Listening

1. Do you agree or disagree with these statements? (Bạn có đồng ý với những câu này không?)

Tick (√) the boxes. (Đánh dấu tính vào ô trống)

Agree (Đồng ý)

Disagree (Không đồng ý)

1. Robots will be able to do dangerous work for us.
( Người máy sẽ sớm có thể làm tất cả những công việc của chúng ta và chúng ta sẽ có thể sống thoải mái hơn.)

2. Robots will be able to do dangerous work for us.
(Người máy sẽ có thể làm những công việc nguy hiểm thay cho chúng ta.)

3. If robots do all of our work, we will have nothing to do.
(Nếu người máy làm tất cả các công việc của chúng ta, chúng ta sẽ không có việc gì để làm.)

4. Some people will use robots to do bad things.
(Vài người sẽ sử dụng người máy để làm điều xấu.)

2. Phong, Vy, Mi and Duy are working in a group. They are discussing what robots will be able to do in the future. Listen to their discussion and find out which person says what. ( Phong, Vy, Mi và Duy đang làm việc trong một nhóm. Họ đang thảo luận về những gì người máy sẽ có thể làm trong tương lai. Nghe cuộc thảo luận của họ và tìm ra người nào nói gì.

- We will live more comfortably in the near future.
( Chúng ta sẽ sông thoải mái hơn trong tương lai gần.)

1. Vy

- Robots will be able to do dangerous work for us.
( Người máy sẽ có thể làm những công việc nguy hiểm thay cho chúng ta.)

2. Duy

- If robots do all of our work, we will have nothing to do.
( Nếu người máy làm tất cả các công việc của chúng ta, chúng ta sẽ không có việc gì để làm.)

3. Mi

- Robots will not be able to do all of our work.
( Người máy sẽ không thể làm tất cả các công việc của chúng ta.)

4. Phong

- Some people will use robots to do bad things.
( Vài người sẽ sử dụng người máy để làm điều xấu.)

5. Mi

Lời trong băng:

 • Phong: Some people think in the near future robots will be able to do all of our work. What do you think about this, Vy?
 • Vy: I agree. I think we will live comfortably then.
 • Phong: What’s your opinion, Duy?
 • Duy: I agree with Vy. I think they will even be able to do dangerous work for us.
 • Phong: What about you, Mi?
 • Mi: I don’t agree, Duy and Vy. I think if they do all of our work, we will have nothing to do.
 • Phong: I agree with you, Mi. Robots won’t be able to do all of our work.
 • Mi: Yeah. I think we must be careful with robots because some people will use robots to do bad things.

Dịch:

 • Phong: Một vài người cho rằng trong tương lai gần người máy sẽ làm hết các công việc của con người. Các cậu nghĩ sao về điều này?
 • Vy: Mình đồng ý. Mình nghĩ chúng ta sẽ sống thoải mái hơn.
 • Phong: Thế còn cậu nghĩ sao, Duy?
 • Duy: Mình đồng ý với Vy. Mình nghĩ chúng sẽ có thể làm được các công việc nguy hiểm cho chúng ta.
 • Mi: Mình không đồng ý với Vy và Duy. Mình nghĩ nếu chúng làm hết các việc của chúng ta, chúng ta sẽ chẳng có việc gì để làm.
 • Phong: Mình đồng ý với cậu, Mi. Người máy sẽ không thể làm hết các công việc của chúng ta được.
 • Mi: Đúng rồi. Mình nghĩ chúng ta cần cẩn thận với người máy bởi một vài người sẽ sử dụng người máy để làm các việc xấu.

3. Listen again. Tick (√) which statements are true or false. (Nghe lại. Câu nào đúng chọn T (True), câu nào sai chọn F (Fasle).)

 1. Vy disagrees with the idea that in the near future robots will be able to do all of our work. (F)
 2. Duy agrees with the idea that we will live more comfortably in the near future. (T)
 3. Mi disagrees with Duy's and Vy's opinions. (T)
 4. Mi doesn't think we should be careful with robots. (F)

Dịch:

 1. Vy không đồng ý với ý kiến rằng trong tương lai gần người máy sẽ có thể làm tất cả các công việc của chúng ta. (F)
 2. Duy đồng ý với ý kiến chúng ta sẽ sống thoải mái hơn trong tương lai gần.(T)
 3. Mi không đồng ý với quan điểm của Duy và Vy. (T)
 4. Mi không nghĩ rằng chúng ta nôn cẩn thận với người máy. (F)

Giải thích:

 • 1. Vy agrees with the idea that in the near future robots will be able to do all of our work.
 • 4. Mi thinks we should be careful with robots.

Writting

4. Complete the paragraph with the phrases or sentences from the box. (Hoàn thành đoạn văn sau với cụm từ hoặc câu ở trong khung.)

 • a. future robots will use too much power
 • b. Firstly, they will not be able to do complicated things like driving a car or using a computer
 • c. some people will use robots to do bad things
 • d. I do not think robots will be useful in our future

I do not agree with the idea that in the future robots will be useful to us. (1) Firstly, they will not be able to do complicated things like driving a car or using a computer. Secondly, if robots do all of our work, we will have nothing to do. Also, there will not be enough energy in the future because (2) future robots will use too much power. Finally, we must be careful because (3) some people will use robots to do bad things. For these reasons, (4) I do not think robots will be useful in our future.

Trả lời.

(1) b (2) a (3) c (4) d

Dịch:

Tôi không đồng ý với ý kiên rằng trong tương lai người máy sẽ hữu ích với chúng ta. Đầu tiên, chúng sẽ không thể làm những công việc phức tạp như lái xe hơi hoặc sử dụng máy tính. Thứ hai, nếu người máy làm tất cả việc của chúng ta, chúng ta sẽ không có gì để làm. Cũng không có đủ năng lượng trong tương lai bởi vì những người máy tương lai sẽ sử dụng quá nhiều năng lượng. Cuối cùng, chúng ta phải cẩn thận bởi vì một vài người sẽ sử dụng người máy để làm những điều xấu. Vì những lý do này, tôi không nghĩ người máy sẽ hữu ích trong tương lai chúng ta.

5. Write a paragraph to support the idea that: robots will be very useful in the future. Yot can use some of these ideas or your own. (Viết một đoạn văn đế hỗ trợ cho ý kiến rằng người máy sẽ hữu ích trong tương lai. Bạn có thể sử dụng các ý tưởng sau, hoặc ý tưởng của chính bạn.)

 • home robots will be able to do all of our housework
 • teaching robots will be able to help children do their homework
 • worker robots will be able to build houses in the air
 • doctor robots will be able to help sick people
 • space robots will be able to build space stations on many other planets
 • robots will be able to do dangerous work for us

You can begin and end as follows: (Bạn có thể bát đầu và kết thúc như sau)

I agree with the idea that in the future robots will be very useful to us. Firstly,__________________________________________________________________________. For these reasons, I think that robots will be useful in our future.

Ví dụ:

I agree with the idea that in the future robots will be very useful to us. Firstly, home robots will be able to do all of our housework. Secondly, teaching robots will be able to help children do their homework. Next, worker robots will be able to build houses in the air; doctor robots will be able to help sick people; space robots will be able to build space stations on many other planets. Finally, robots will be able to do dangerous work for us. For these reasons, I think that robots will be useful in our future.

Dịch:

Tồi dồng ý với ý kiến rằng trong tương lai người máy sẽ hữu ích cho chúng ta. Đầu tiền, người máy gia đình sẽ có thể làm tất cả các công việc nội trợ. Thứ hai là, người máy dạy học sẽ có thể giúp trẻ em làm bài tập về nhà. Kế đến, người máy công nhân sẽ có thể xây nhà trong không trung, người máy bác sĩ sẽ có thể giúp đỡ người bệnh; người máy không qian sẽ có thể xây trạm không gian trên nhiều hành tinh khác. Cuối cùng, người máy sẽ làm những công việc ngay hiểm thay cho chúng ta. Vì những lý do dó mà tôi nghĩ ràng người máy sẽ hữu ích trong tương lai của chúng ta

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

4. Complete the paragraph with the phrases or sentences from the box.

5. Write a paragraph to support the idea that robots will be very useful in the future. You can use some of the idea or your own. (Viết 1 đoạn văn ngắn để hỗ trợ cho ý kiến rằng rô- bốt sẽ rất hữu ích trong tương lai. Bạn có thể sử dụng 1 vài ý tưởng dưới đây hoặc của chính mình.)

=> Xem hướng dẫn giải


 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021