Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022 môn Lý Đề Lý THPT Quốc gia 2022

  • 2 Đánh giá

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022 môn Lý được Khoahoc cập nhật ngay khi kì thi kết thúc sáng ngày 8/7/2022. Quý phụ huynh cùng các em nhớ theo dõi nhé

Full đề Lý các em nhấn vào đây để xem đề

Đáp án đề thi THPT Quốc gia 2022 Lý

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022 môn Lý

Đáp án đề 201 Lý 2022

1.B

2.C

3.D

4.D

5.C

6.D

7.C

8.A

9.A

10.B

11.D

12.B

13.C

14.D

15.A

16.B

17.C

18.A

19.D

20.A

21.

22.

23.

24.B

25.B

26.A

27.D

28.D

29.A

30.B

31.A

32.D

33.B

34.C

35.A

36.C

37.B

38.C

39.C

40.A

Đáp án đề 202 Lý 2022

1.B

2.A

3.A

4.A

5.C

6.C

7.B

8.D

9.B

10.C

11.B

12.D

13.B

14.D

15.D

16.C

17.B

18.B

19.A

20.A

21.C

22.B

23.C

24.C

25.A

26.A

27.D

28.B

29.C

30.D

31.D

32.B

33.D

34.A

35.C

36.C

37.C

38.B

39.C

40.D

Đáp án đề 203 Lý 2022

1.D

2.D

3.C

4.A

5.C

6.D

7.B

8.B

9.C

10.C

11.A

12.C

13.A

14.D

15.B

16.C

17.B

18.A

19.D

20.D

21.C

22.B

23.C

24.C

25.B

26.C

27.B

28.C

29.B

30.D

31.D

32.C

33.B

34.D

35.D

36.C

37.D

38.B

39.D

40.B

Đáp án đề 204 Lý 2022

1.A

2.C

3.C

4.A

5.C

6.A

7.C

8.C

9.B

10.D

11.C

12.D

13.B

14.D

15.A

16.C

17.A

18.C

19.D

20.D

21.D

22.B

23.A

24.B

25.C

26.D

27.D

28.C

29.B

30.B

31.A

32.D

33.C

34.A

35.B

36.C

37.A

38.C

39.D

40.A

Đáp án đề 205 Lý 2022

1. C2. B3. C4. B5. B6. A7. C8. A9. A10. D
11. D12. A13. B14. A15. B16. D17. D18. B19. B20. A
21. B22. A23. D24. B25. A26. C27. C28. A29. D30. B
31. D32. A33. A34. D35. B36. D37. D38. B39. C40. A

Đáp án đề 206 Lý 2022

1. C2. B3. D4. A5. A6. C7. C8. A9. B10. B
11. A12. D13. B14. A15. D16. D17. C18. B19. A20. D
21. A22. A23. B24. B25. D26. A27. B28. B29. B30. D
31. D32. B33. B34. D35. D36. C37. B38. A39. A40. D

Đáp án đề 207 Lý 2022

1. C2. D3. A4. D5. D6. B7. B8. A9. A10. C
11. B12. B13. B14. A15. C16. D17. A18. D19. B20. A
21. B22. B23. D24. C25. D26. B27. B28. D29. B30. A
31. A32. C33. D34. C35. A36. C37. C38. D39. A40. B

Đáp án đề 208 Lý 2022

1.D

2.B

3.A

4.D

5.B

6.A

7.D

8.C

9.B

10.C

11.A

12.C

13.B

14.C

15.C

16.A

17.B

18.A

19.D

20.A

21.D

22.A

23.C

24.A

25.C

26.D

27.C

28.B

29.A

30.D

31.C

32.D

33.D

34.C

35.B

36.B

37.A

38.D

39.C

40.A

Đáp án đề 209 Lý 2022

1.D

2.D

3.A

4.C

5.A

6.D

7.C

8.D

9.C

10.A

11.B

12.C

13.C

14.B

15.A

16.B

17.B

18.B

19.D

20.B

21.C

22.D

23.C

24.D

25.B

26.C

27.B

28.D

29.B

30.D

31.C

32.B

33.C

34.C

35.D

36.B

37.D

38.B

39.C

40.C

Đáp án đề 210 Lý 2022

1.A

2.D

3.B

4.B

5.B

6.A

7.A

8.A

9.D

10.C

11.B

12.D

13.C

14.A

15.C

16.C

17.A

18.C

19.D

20.C

21.D

22.B

23.B

24.C

25.D

26.C

27.B

28.A

29.C

30.C

31.B

32.D

33.B

34.B

35.A

36.A

37.B

38.A

39.D

40.C

Đáp án đề 211 Lý 2022

1.B

2.A

3.C

4.D

5.B

6.C

7.D

8.A

9.A

10.B

11.D

12.B

13.B

14.B

15.A

16.A

17.A

18.C

19.B

20.A

21.D

22.D

23.C

24.A

25.A

26.D

27.C

28.D

29.B

30.D

31.D

32.A

33.D

34.C

35.C

36.C

37.D

38.A

39.C

40.C

Đáp án đề 212 Lý 2022

1.D

2.A

3.A

4.D

5.B

6.B

7.C

8.D

9.A

10.D

11.B

12.A

13.B

14.B

15.C

16.B

17.C

18.C

19.C

20.A

21.C

22.B

23.A

24.A

25.A

26.B

27.B

28.B

29.C

30.C

31.B

32.A

33.A

34.D

35.B

36.A

37.A

38.C

39.B

40.C

Đáp án đề 213 Lý 2022

1.D

2.B

3.D

4.A

5.D

6.C

7.B

8.C

9.A

10.A

11.B

12.C

13.D

14.D

15.A

16.B

17.A

18.D

19.C

20.C

21.B

22.C

23.C

24.D

25.C

26.D

27.B

28.D

29.C

30.B

31.C

32.C

33.A

34.A

35.D

36.A

37.B

38.A

39.D

40.B

Đáp án đề 214 Lý 2022

1.C

2.C

3.A

4.C

5.A

6.D

7.D

8.B

9.C

10.D

11.B

12.B

13.A

14.D

15.B

16.C

17.A

18.D

19.C

20.B

21.A

22.C

23.B

24.B

25.C

26.D

27.B

28.D

29.C

30.A

31.D

32.A

33.B

34.D

35.B

36.B

37.A

38.D

39.D

40.B

Đáp án đề 215 Lý 2022

1. D2. A3. A4. D5. A6. C7. D8. D9. C10. C
11. C12. A13. B14. C15. D16. A17. D18. A19. D20. C
21. D22. D23. A24. A25. C26. C27. A28. D29. D30. C
31. C32. C33. D34. C35. A36. C37. D38. B39. D40. D

Đáp án đề 216 Lý 2022

1.A

2.D

3.B

4.A

5.C

6.D

7.B

8.B

9.A

10.B

11.D

12.B

13.B

14.D

15.A

16.D

17.C

18.C

19.A

20.C

21.D

22.B

23.B

24.B

25.C

26.C

27.A

28.A

29.D

30.D

31.D

32.C

33.C

34.C

35.A

36.C

37.C

38.D

39.D

40.A

Đáp án đề 217 Lý 2022

1. A2. B3. B4. A5. D6. C7. A8. A9. D10. B
11. B12. D13. B14. B15. D16. A17. B18. C19. C20. B
21. C22. A23. C24. C25. D26. B27. C28. C29. A30. D
31. A32. D33. C34. B35. A36. C37. D38. D39. B40. C

Đáp án đề 218 Lý 2022

1.C

2.A

3.C

4.B

5.A

6.A

7.A

8.C

9.D

10.C

11.A

12.B

13.D

14.A

15.D

16.A

17.A

18.D

19.A

20.B

21.D

22.D

23.D

24.B

25.B

26.D

27.A

28.A

29.B

30.D

31.A

32.D

33.B

34.D

35.B

36.B

37.D

38.B

39.A

40.B

Đáp án đề 219 Lý 2022

1.C

2.C

3.D

4.A

5.C

6.B

7.C

8.B

9.D

10.B

11.D

12.B

13.B

14.A

15.A

16.D

17.C

18.A

19.A

20.C

21.C

22.B

23.D

24.B

25.D

26.B

27.D

28.A

29.A

30.B

31.C

32.B

33.D

34.B

35.D

36.B

37.B

38.A

39.A

40.B

Đáp án đề 220 Lý 2022

1.B

2.A

3.C

4.A

5.B

6.D

7.A

8.A

9.C

10.C

11.D

12.B

13.B

14.D

15.B

16.C

17.B

18.D

19.C

20.D

21.B

22.C

23.D

24.D

25.A

26.C

27.C

28.A

29.C

30.A

31.B

32.A

33.D

34.A

35.B

36.D

37.A

38.D

39.A

40.B

Đáp án đề 221 Lý 2022

1.C

2.A

3.C

4.B

5.C

6.B

7.A

8.D

9.C

10.B

11.C

12.D

13.B

14.A

15.C

16.C

17.B

18.A

19.C

20.A

21.D

22.A

23.A

24.D

25.D

26.D

27.C

28.A

29.C

30.D

31.D

32.C

33.A

34.D

35.A

36.A

37.A

38.D

39.D

40.B

Đáp án đề 222 Lý 2022

1.D

2.B

3.D

4.C

5.B

6.A

7.B

8.D

9.A

10.C

11.A

12.A

13.A

14.D

15.D

16.B

17.D

18.C

19.D

20.C

21.C

22.B

23.D

24.B

25.D

26.A

27.C

28.C

29.B

30.A

31.C

32.D

33.A

34.C

35.A

36.A

37.C

38.B

39.A

40.C

Đáp án đề 223 Lý 2022

1.B

2.A

3.C

4.D

5.C

6.A

7.C

8.A

9.C

10.B

11.B

12.C

13.B

14.A

15.A

16.B

17.D

18.B

19.B

20.D

21.B

22.A

23.A

24.C

25.A

26.D

27.D

28.D

29.A

30.B

31.C

32.D

33.A

34.C

35.D

36.D

37.D

38.A

39.A

40.D

Đáp án đề 224 Lý 2022

1. C2. A3. A4. B5. C6. C7. B8. B9. D10. C
11. A12. C13. D14. A15. C16. C17. B18. D19. D20. B
21. B22. A23. C24. C25. A26. A27. B28. A29. A30. B
31. B32. D33. A34. C35. B36. D37. A38. B39. A40. C

Đề thi THPT Quốc gia 2022 môn Lý

Đề thi THPT Quốc gia 2022 môn Lý

Đề thi THPT Quốc gia 2022 môn Lý

Đề thi THPT Quốc gia 2022 môn Lý

Đề thi THPT Quốc gia 2022 môn Lý

Đáp án Đề thi THPT Quốc Gia năm 2022 môn Lý được Khoahoc chia sẻ trên đây. Ngoài việc theo dõi đề thi các em học sinh có thể tham khảo thêm các bài văn mẫu lớp 12, Giải tích lớp 12 hoặc các môn học khác đều có tại tài liệu học tập lớp 12 này nhé. Chúc các em thi THPT tốt và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới.

  • 2.532 lượt xem
Chủ đề liên quan