Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn Địa năm 2017 Đề số 20

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu 1 - D

Câu 11 - D

Câu 21 - C

Câu 31 - D

Câu 2 - B

Câu 12 - A

Câu 22 - A

Câu 32 - B

Câu 3 - B

Câu 13 - A

Câu 23 - B

Câu 33 - D

Câu 4 - B

Câu 14 - B

Câu 24 - D

Câu 34 - C

Câu 5 - A

Câu 15 - C

Câu 25 - B

Câu 35 - B

Câu 6 - A

Câu 16 - A

Câu 26 - C

Câu 36 - C

Câu 7 - A

Câu 17 - B

Câu 27 - B

Câu 37 - D

Câu 8 - B

Câu 18 - D

Câu 28 - A

Câu 38 - C

Câu 9 - B

Câu 19 - C

Câu 29 - A

Câu 39 - B

Câu 10 - C

Câu 20 - B

Câu 30 - B

Câu 40 - D

Đáp án chi tiết

Câu 36: Đáp án C. Biểu đồ kết hợp cột và đường

Bài yêu cầu chọn dạng biểu đồ thích hợp để thể hiện số dự án và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài…Vậy thì rõ ràng ở đây có hai đối tượng cần được thể hiện trên biểu đồ đó chính là số dự án và vốn đầu tư (bao gồm vốn đăng kí và vốn hiện thực). Nhưng hai đối tượng này có đơn vị khác nhau, do đó bạn phải sử dụng biểu đồ kết hợp cột và đường để thể hiện.

Câu 38: Đáp án C. 38,3%.

Muốn tính tỉ trọng ngành công nghiệp – xây dựng nước ta năm 2013, bạn thức hiện phép tính như sau:

tỉ trọng ngành công nghiệp – xây dựng nước ta năm 2013 = (1373,0 : 3584,3) x 1005 = 38,3%

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021