Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của Sở GD và ĐT Bắc Giang

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án

1. B26. C
2. B27. D
3. D28. C
4. B29. C
5. B30. B
6. C31. D
7. A32. D
8. D33. D
9. A35. A
10. A36. B
11. C37. D
12. D38. A
13. C39. A
14. A40. D
15. D41. C
16. B42. B
17. B43. C
18. C44. D
19. B45. B
20. D46. C
21. C47. A
22. A48. B
23. A49. D
24. A50. B
25. A
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021