Lời giải bài số 1, 23, 49 Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017- Đề tham khảo số 11

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Câu 1: Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

A. .

B. .

C. .

D. .

Giải: Đáp án C.

Đồ thị hàm số trên là đồ thị hàm số dạng . Suy ra loại đáp án A và D.

Vì đồ thị hàm số đi qua điểm (0,2) nên loại đáp án C.

Câu 23: Đường cong hình bên là đồ thị hàm ố . Xét các phát biểu sau:

(1) a=-1.

(2) ad<0

(3) ab>0

(4) d=-1

(5) a+c=b+1

Số phát biểu sai là:

A. 2.

B. 3.

C. 1.

D. 4.

Giải: Đáp án B.

Vì đồ thị hàm số đi qua điểm (0,1) nên d=1>0.

Vì đồ thị hàm số đi qua (-1,0) và (1,4) nên a+c=b+1 và a+b+c=3. Suy ra b=1.

Do hàm số trên đồng biến trên nên $y'>0$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Suy ra a >0 do đó ab>0, ad>0.

Câu 49: Cho .

Và các mệnh đề sau:

(1) Modun của số phức bằng 1.

(2) S=a+b=7.

(3) a >b.

(4) P=ab=6.

Số mệnh đề đúng là :

A. 0.

B. 1.

C. 2.

D. 3.

Giải: Đáp án A

Ta có

Vậy a=0, b=6

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021