Đáp án đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017- đề tham khảo số 11

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án

1. C26. C
2. C27. D
3. D28. A
4. D29. A
5. D30. C
6. B31. C
7. D32. C
8. B33. B
9. C34. A
10. D35. A
11. B36. A
12. C37. A
13. D38. A
14. B39. A
15. D40. C
16. C41. B
17. B42. B
18. D43. A
19. D44. C
20. D45. D
21. C46. A
22. C47. A
23. B48. A
24. B49. A
25. A50. C
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021