Đáp án Đề thi thử THPT quốc gia môn toán năm 2017 của Sở giáo dục và đào tạo Hồ Chí Minh- cụm chuyên môn VI

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án

1. D26. C
2. D27. B
3. B28. C
4. C29. D
5. C30. D
6. C31. C
7. A32. B
8. B33. D
9. C34. B
10. A35. C
11. C36. D
12. A37. D
13. A38. C
14. D39. C
15. D40. D
16. B41. A
17. A42. B
18. A43. B
19. B44. C
20. D45. B
21. B46. A
22. B47. D
23. B48. A
24. C49. A
25. A50. A
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021