Đáp án đề thi minh họa THPT Quốc gia môn toán năm 2017 của Bộ lần 3

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

1. B26. D
2. C27. C
3. C28. D
4. D29. D
5. C30. D
6. B31. A
7. A32. A
8. D33. C
9. D34. C
10. A35. C
11. B36. D
12. C37. D
13. C38. D
14. A39. C
15. C40. A
16. D41. A
17. D42. D
18. D43. C
19. A44. D
20. D45. C
21. A46. A
22. C47. C
23. B48. B
24. C49. C
25. C50. A

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021