Đáp án đề thi thử trắc nghiệm mới nhất môn Sử kì thi THPT 2017 Đề số 23

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Đáp án tham khảo

Câu 1 - A

Câu 11 - D

Câu 21 - B

Câu 31 - D

Câu 2 - A

Câu 12 - C

Câu 22 - A

Câu 32 - A

Câu 3 - A

Câu 13 - D

Câu 23 - B

Câu 33 - A

Câu 4 - B

Câu 14 - C

Câu 24 - A

Câu 34 - C

Câu 5 - B

Câu 15 - D

Câu 25 - B

Câu 35 - C

Câu 6 - C

Câu 16 - C

Câu 26 - A

Câu 36 - B

Câu 7 - D

Câu 17 - A

Câu 27 - D

Câu 37 - C

Câu 8 - D

Câu 18 - B

Câu 28 - B

Câu 38 - A

Câu 9 - B

Câu 19 - D

Câu 29 - B

Câu 39 - D

Câu 10 - C

Câu 20 - B

Câu 30 - D

Câu 40 - C

  • 12 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021