Đề 18: Luyện thi THPTQG môn GDCD năm 2018

 • 1 Đánh giá

Đề 18: Luyện thi THPTQG môn GDCD năm 2018. Đề gồm 40 câu hỏi, các em học sinh làm trong thời gian 50 phút. Khi làm xong, các em sẽ biết số điểm của mình và đáp án các câu hỏi. Hãy nhấn chữ bắt đầu ở phía dưới để làm.

Câu 1. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh là cơ quan nào?

 • A. UBND Tỉnh
 • B. Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • C. Sở Tư pháp
 • D. Sở Tài chính.

Câu 2.Quyền tự do kinh doanh được quy định tại điều bao nhiêu của Hiến pháp 1992

 • A. 56
 • B. 57
 • C. 58
 • D. 59

Câu 3.Quyền bầu cử của công dân được thực hiện theo bao nhiêu nguyên tắc?

 • A. 5
 • B. 4
 • C. 3
 • D. 6

Câu 4.Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội được quy định trong Hiến pháp là các quyền gắn liền với việc thực hiện hình thức dân chủ nào?

 • A. Dân chủ gián tiếp
 • B. Dân chủ trực tiếp
 • C. Cả 2 đều đúng.
 • D. Cả 2 đều sai.

Câu 5.Công dân Việt Nam từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên có quyền ứng cử?

 • A. 20
 • B. 21
 • C. 22
 • D. 23

Câu6.Trong quá trình bầu cử, mỗi lá phiếu đều có giá trị như nhau thể hiện nguyên tắc nào trong bầu cử?

 • A. Phổ thông
 • B. Bình đẳng
 • C. Trực tiếp
 • D. Bỏ phiếu kín

Câu 7. Việc nhờ người thân trong gia đình đi bỏ phiếu hộ trong cuộc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội là vi phạm nguyên tắc nào theo Luật Bầu cử?

 • A. Phổ thông
 • B. Trực tiếp
 • C. Bình đẳng
 • D. Bỏ phiếu kín

Câu 8. Theo quy định của pháp luật nước ta, ai có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội?

 • A. Cán bộ công chức nhà nước
 • B. Tất cả mọi người dân
 • C.Tất cả mọi công dân
 • D. Những người đứng đầu cơ quan nhà nước.

Câu9. Trong quy định của pháp luật về quyền tố cáo, đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật mà công dân có thể tố cáo là

 • A. Cá nhân
 • B. Tổ chức
 • C. Cơ quan nhà nước
 • D. Bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

Câu 10. Công dân A tham gia góp ý vào dự thảo luật khi Nhà nước trưng cầu dân ý, ta gọi công dân A đã thực hiện quyền dân chủ nào?

 • A. Quyền ứng cử
 • B. C. Quyền kiểm tra, giám sát
 • C. Quyền đóng góp ý kiến
 • D. D. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội

Câu 11. Công dân có thể thực hiện quyền bầu cử bằng cách

 • A. Khi bận việc thì nhờ người thân bỏ phiếu giúp mình.
 • B. Nếu đi đâu vắng thì gửi phiếu qua bưu điện
 • C. Nhờ những người trong tổ bầu cử bỏ phiếu hộ.
 • D. Trực tiếp đi bỏ phiếu bầu đại biểu HĐND các cấp

Câu 12. Quyền bầu cử và ứng cử của công dân được quy định trong Hiến pháp là các quyền gắn liền với việc thực hiện hình thức dân chủ nào?

 • A. Dân chủ trực tiếp
 • B. Cả 2 đều sai.
 • C. Cả 2 đều đúng.
 • D. Dân chủ gián tiếp

Câu 13. Theo quy trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Nếu người khiếu nại vẫn không đồng ý quyết định giải quyết lần hai thì trong thời hạn do luật định, có quyền ...

 • A. Khiếu nại lần 3
 • B. Không khiếu nại nữa
 • C. Chấp nhận quyết định
 • D. Khởi kiện ra tòa

Câu 14. Quyền tham gia quản lí nhà nước ở phạm vi cơ sở được thực hiện theo cơ chế

 • A. dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân làm
 • B. dân bàn, dân làm, dân biết, dân kiểm tra
 • C. dân làm, dân bàn, dân biết, dân kiểm tra
 • D. dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra

Câu 15. Mục đích của quyền khiếu nại là nhằm ... quyền và lợi ích hợp pháp của người khiếu nại.

 • A. phục hồi
 • B. bù đắp
 • C. chia sẻ
 • D. khôi phục

Câu16. Mục đích của quyền tố cáo nhằm .... các việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của nhà nước, tổ chức và công dân.

 • A. phát hiện, ngăn ngừa
 • B. phát sinh
 • C. Phát triển, ngăn chặn
 • D. phát hiện, ngăn chặn

Câu 17. Anh A đề nghị thủ trưởng cơ quan xem xét lại quyết định cho thôi việc của mình. Ta nói anh A đang thực hiện quyền gì?

 • A. Quyền tố cáo
 • B. Quyền ứng cử
 • C. Quyền bãi nại
 • D. Quyền khiếu nại

Câu 18. Bảo vệ quốc phòng và an ninh quốc gia là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi người dân, với lực lượng nòng cốt là

 • A. Công an, công chức
 • B. Quân đội, viên chức
 • C. Công chức, viên chức
 • D. Công an, quân đội

Câu 19. Quyền khiếu nại là quyền của công dân, cơ quan, tổ chức được ... cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính , hành vi hành chính khi có căn cứ cho rằng quết định hoặc hành vi đó là tái pháp luật.

 • A. đề cử
 • B. đề xuất
 • C. đề nghị
 • D. đề bạc

Câu 20. Mọi công dân đều được đối xử bình đẳng về cơ hội học tập có nghĩa là.

 • A. Chỉ những người có tiền mới được đi học.
 • B. Chỉ những người khỏe mạnh mới được đi học.
 • C. Không phân biệt đối xử về cơ hội học tập.
 • D. Chỉ có nam giới mới được đi học.

Câu 21. Luật Giáo dục được ban hành năm

 • A. 2001
 • B. 2003
 • C. 2005
 • D. 2007

Câu22. .... là quyền của công dân được báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền biếtvề hành vi viphạm pháp luật của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân nào.

 • A. Quyền khiếu nại
 • B. Quyền bầu cử
 • C. Quyền tố cáo
 • D. Quyền góp ý

Câu 23. Công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời có nghĩa là.

 • A. học tất các những ngành, nghề yêu thích.
 • B. học từ thấp đến cao.
 • C. học bằng nhiều hình thức khác nhau và ở các loại hình trường lớp khác nhau.
 • D. cả 3 đáp án trên.

Câu 24. Ngày Doanh nhân Việt Nam là ngày

 • A. 13/8
 • B. 13/9
 • C. 13/10
 • D. 13/11

Câu 25. Chương trình môi trường của Liên hợp quốc được viết tắt là

 • A. UNDP
 • B. PAO
 • C. UNEP
 • D. UNICEF

Câu 26. Thế giới chọn ngày phòng chống HIV/AIDS là ngày

 • A. 1/11
 • B. 1/10
 • C. 1/12
 • D. 1/9

Câu 27. Công dân có quyền học không hạn chế có nghĩa là học từ Tiểu học đến hết

 • A. Trung học
 • B. Đại học
 • C. Sau đại học
 • D. Cao đẳng

Câu 28. Theo nguyên tắc nào thì mọi công dân từ đủ 18 tuổi trở lên đều được tham gia bầu cử, trừ trường hợp đặc biệt bị pháp luật cấm.

 • A. trực tiếp
 • B. bình đẳng
 • C. phổ thông
 • D. bỏ phiếu kín

Câu 29. Luật Nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là

 • A. 18 - 24
 • B. 18 - 26
 • C. 18 - 25
 • D. 18 - 27

Câu 30. Theo quy định của luật Khiếu nại và tố cáo thì ai có quyền được tố cáo

 • A. Cá nhân, tổ chức
 • B. Tổ chức
 • C. Công dân
 • D. Viên chức

Câu 31. Thuế Giá trị gia tăng còn được gọi là thuế

 • A. VAT
 • B. VCA
 • C. FTA
 • D. CSD

Câu 32. Quyền học tập của công dân được quy định tại

 • A. Hiến pháp và pháp luật
 • B. Văn bản quy phạm pháp luật
 • C. Hiến pháp và luật Giáo dục
 • D. Luật Giáo dục

Câu 33. Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân nào dưới đây đủ điều kiện được ứng cử khi có ngày sinh là

 • A. 21/5/1990
 • B. 21/4/1991
 • C. 21/5/1994
 • D. 21/5/1993

Câu 34. Ngày 22/5/2011, Việt Nam tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Công dân nào dưới đây đủ điều kiện được bầu cử khi có ngày sinh là

 • A. 21/5/1993
 • B. 21/4/1995
 • C. 21/5/1994
 • D. 21/5/1996

Câu 35. Theo quy định của luật Khiếu nại và tố cáo thì ai có quyền được khiếu nại

 • A. Cá nhân, tổ chức
 • B. Tổ chức
 • C. Viên chức
 • D. Công dân

Câu 36. Nghĩa vụ quan trọng nhất của công dân khi thực hiện hoạt động kinh doanh là.

 • A. Nộp thuế đầy đủ và đúng quy định
 • B. Thực hiện phòng cháy, chữa cháy
 • C. Bảo vệ người tiêu dùng
 • D. Bảo vệ môi trường

Câu 37. Chương trình nhằm giảm ô nhiễm môi trường với nội dung. giảm thiểu - tái chế - tái sử dụng rác được viết tắt là

 • A. 3 R
 • B. 3 N
 • C. 3 T
 • D. 3 Q

Câu 38. Ngày Môi trường thế giới là ngày

 • A. 5/6
 • B. 5/7
 • C. 6/7
 • D. 7/8

Câu 39. Luật Hôn nhân và gia đình được ban hành năm

 • A. 2000
 • B. 2002
 • C. 2004
 • D. 2003

Câu40. Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội của công dân là cơ sở pháp lí quan trọng để nhân dân tham gia vào hoạt động của.........

 • A. Nhà nước
 • B. Cơ quan
 • C. Tập thể
 • D. Xã hội
Xem đáp án
 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021