Dì Năm đã nghĩ cách gì để cứu chú cán bộ?

  • 1 Đánh giá

Câu 2 trang 25 tiếng việt 5 tập 1
Dì Năm đã nghĩ cách gì để cứu chú cán bộ?

Bài làm:

Dì Năm đã đưa cho chú một chiếc áo để thay, rồi bảo chú ngồi xuống chõng vờ ăn cơm và giả vờ làm chồng để đánh lừa bọn giặc.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021