Dựa vào kiến thức đã học, em hiểu thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc về chính trị? Theo em, việc nhà nước đảm bảo tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Dựa vào kiến thức đã học, em hiểu thế nào là bình đẳng giữa các dân tộc về chính trị? Theo em, việc nhà nước đảm bảo tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà nước có ý nghĩa gì?

Bài làm:

Nước ta là nước có đông dân tộc, do đó bình đẳng giữa các dân tộc là nguyên tắc quan trọng hàng đầu trong hợp tác, giao lưu giữa các dân tộc. Là điều kiện để khắc phục sự chênh lệch về trình độ phát triển giữa các dân tộc.

Quyền bình đẳng các dân tộc được thể hiện trên nhiều mặt khác nhau, trong đó có quyền bình đẳng các dân tộc về chính trị.

Theo đó, quyền bình đẳng các dân tộc về chính trị là việc các dân tộc đều bình đẳng trong việc tham gia, đóng góp các vấn đề liên quan đến chính trị để xây dựng đất nước. Tất cả công dân của các dân tộc đều được thông qua quyền quản lí của mình để tham gia quản lí nhà nước, tham gia vào bộ máy chính trị của nhà nước. Không được phân biệt các dân tộc thiểu số và các dân tộc đa số, không phân biệt dân tộc, miễn sao người có tâm, có tài đủ năng lực để tham gia vào bộ máy nhà nước thì đều có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân theo quy định của pháp luật.

Theo em, việc , việc nhà nước đảm bảo tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà nước có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Về mặt nhà nước thì chứng tỏ được việc nhà nước rất công tâm trong việc lựa chọn người tài, trong việc tôn trọng các dân tộc không kể miền núi, đồng bằng hay miền biển. Từ đó, giúp các dân tộc gắn bó, đoàn kết lại với nhau.

Về nhân dân, sẽ giúp cho nhân dân cảm thấy tin tưởng vào sự lãnh đạo của nhà nước, luôn công tâm, luôn tôn trọng ý kiến của dân, từ đó người dân các dân tộc luôn cố gắng để cùng nhau xây dựng đất nước.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải GDCD 12