Dựa vào lược đồ “ các nước trên thế giới” trang 4, 5 trong sách giáo khoa, đọc tên các quốc gia thuộc Đông Nam Á lục địa, Đông Nam Á biển đảo?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Dựa vào lược đồ “ các nước trên thế giới” trang 4, 5 trong sách giáo khoa, đọc tên các quốc gia thuộc Đông Nam Á lục địa, Đông Nam Á biển đảo?

Bài làm:

Các quốc gia thuộc Đông Nam Á lục địa: Mi – an – ma, Lào.

Các quốc gia thuộc Đông Nam Á hải đảo: Xin – ga –po, In – đô – nê – xi – a, Bru – nây, Đông – ti – mo, Phi – lip – pin, Thái Lan, Việt Nam, Cam – pu – chia, Ma – lai – xi – a.

  • 22 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021