Giải GDCD 11 bài 6 Giải GDCD 11 bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Nội dung
 • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng tham khảo nội dung Giải GDCD 11 bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nhằm nâng cao kết quả học tập môn Công dân 11.

A. Kiến thức trọng tâm

I. Nội dung bài học

1. Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tính tất yếu khách quan và tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

a. Khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 • Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động kinh tế và quản lý kinh tế-xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động cùng với công nghệ, phương tiện, phương pháp tiên tiến, hiện đại nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao.

b. Tính tất yếu khách quan và tác dụng của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 • Tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa:
  • Do yêu cầu phải xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật cho chủ nghĩa xã hội.
  • Do yêu cầu phải rút ngắn khoảng cách tụt hậu xa về kinh tế, kỹ thuật và công nghệ giữa Việt Nam và thế giới.
  • Do yêu cầu phải tạo ra năng suất lao động xã hội cao, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của xã hội.
 • Tác dụng to lớn và toàn diện của công nghiệp hóa, hiện đại hóa:
  • Tạo tiền đề thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội.
  • Tạo tiền đề cho việc củng cố quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, tăng cường vai trò của Nhà nước và mối quan hệ giữa công nhân, nông dân, trí thức.
  • Tạo tiền đề phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
  • Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, gắn với chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

2. Nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở đất nước.

a. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất

 • Thực hiện cơ khí hóa nền sản xuất xã hội.
 • Áp dụng những thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào các ngành kinh tế.
 • Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

b. Xây dựng một cơ cấu kinh tếhợp lý, hiện đại và hiệu quả

 • Chuyển dịch, phát triển từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp lên cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp và dịch vụ hiện đại.
 • Chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn liền với phát triển tri thức.

c. Củng cố và tăng cường địa vị chủ đạo của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và tiến tới xác lập địa vị thống trị của quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân

(Học sinh tự đọc tham khảo)

3. Trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

 • Nhận thức đúng đắn về tính tất yếu khách quan và tác dụng to lớn của công nghiệp hóa, hiện đại hóa
 • Lựa chọn ngành, mặt hàng có khả năng cạnh tranh cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường.
 • Ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ hiện đại vào sản xuất.
 • Học tập, nâng cao trình độ văn hóa, khoa học -công nghệ hiện đại.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Bài 1 trang 55 sgk GDCD 11

Từ khái niệm công nghiệp hóa, hiện đại hóa, em hãy cho biết tại sao ở nước ta công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 2 trang 55 sgk GDCD 11

Trình bày tính tất yếu khách quan của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 3 trang 55 sgk GDCD 11

Trình bày tác dụng to lớn và toàn diện của công nghiệp hóa, hiện đại hóa?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 4 trang 55 sgk GDCD 11

Phân tích nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta.

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 5 trang 55 sgk GDCD 11

Cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội là gì? Em có nhận xét gì về cơ sở vật chất – kĩ thuật của nước ta hiện nay?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 6 trang 55 sgk GDCD 11

Chọn ý kiến đúng trong các ý kiến sau về việc xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội ở nước ta và lí giải ngắn gọn vì sao lại chọn ý kiến đó.

a. Nước ta tự nghiên cứu và xây dựng.

b. Nhận chuyển giao kĩ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến.

c. Kết hợp vừa tự nghiên cứu và xây dựng vừa nhận chuyển giao kĩ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến.

Lời giải

- Chọn đáp án C: Xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội ở nước là cần kết hợp vừa tự nghiên cứu và xây dựng, vừa nhận chuyển giao kĩ thuật và công nghệ hiện đại từ các nước tiên tiến.

- Vì như vậy ta vừa có thể đi tắt đón đầu, rút ngắn khoảng cách với các nền kinh tế phát triển, đồng thời vẫn tự lực để có thể phát triển, không phải dựa dẫm, không ỉ lại vào thế lực, đất nước nào, tăng cường địa vị của nước ta trên trường quốc tế, xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại.

Bài 7 trang 55 sgk GDCD 11

Trình bày xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Lời giải:

- Cơ cấu kinh tế là tổng thể hữu cơ giữa cơ cấu ngành kinh tế, cơ cấu vùng kinh tế và cơ cấu thành phần kinh tế, trong đó, cơ cấu ngành kinh tế là quan trọng nhất vì nó là cốt lõi của cơ cấu kinh tế. Thực hiện nội dung này thông qua quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

- Chuyển dịch cơ cấu kinh tế là sự chuyển đổi từ cơ cấu kinh tế lạc hậu, kém hiệu quả và bất hợp lí sang một cơ cấu kinh tế hợp lí, hiện đại và hiệu quả.

- Xu hướng của sự chuyển dịch này là đi từ cơ cấu kinh tế nông nghiệp lên cơ cấu kinh tế nông, công nghiệp và phát triển lên thành cơ cấu kinh tế công, nông nghiệp và dịch vụ hiện đại.

- Đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải chuyển dịch cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển kinh tế tri thức là tiền đề chi phối xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động trong từng thời kì ở nước ta.

Bài 8 trang 56 sgk GDCD 11

Tại sao trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải đồng thời với chuyển dịch cơ cấu lao động? Xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động ở nước ta hiện nay?

=> Xem hướng dẫn giải

Bài 9 trang 56 sgk GDCD 11

Là một công dân, trong khi học và sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, em phải làm gì để góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm công dân 11 bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (P2)

Giải GDCD 11 bài 6: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước được KhoaHoc đăng tải chi tiết, chính xác sẽ giúp học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức, giải đáp các câu hỏi cùng bài tập khó trong quá trình học tập môn GDCD 11. Giải giáo dục công dân 11 gồm tất cả các bài học tương ứng với chương trình học môn GDCD 11 với phần đáp án rõ ràng, đầy đủ cho từng câu hỏi, bài tập trong mỗi bài học nhằm giúp học sinh dễ dàng ôn luyện và nâng cao kiến thức. Trong Tài liệu học tập lớp 11 các em có thể tham khảo thêm các môn học khác như Toán, Hóa học, Ngữ văn, tiếng Anh, tin học,...