Giải câu 1 trang 103 toán 2 tập 2 VNEN

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 103 toán 2 VNEN

Điền dấu (>, <, =) thích hợp vào chỗ chấm:

687 ... 768 511 ... 499 1000 ... 900 + 90 + 7

845 ... 854 347 ... 347 500 + 60 + 8 ... 568

Bài làm:

687 < 768 511 > 499 1000 > 900 + 90 + 7

845 < 854 347 = 347 500 + 60 + 8 = 568

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021