Giải câu 1 trang 13 bài triệu và lớp triệu toán tiếng anh lớp 4

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 13 sgk toán tiếng anh 4

Count by one million from 1 million to 10 million

Đếm thêm từ 1 triệu đến 10 triệu

Bài làm:

one million; two million; three million; four million; five million; six million; seven million; eight million; nine million and ten million

1 triệu; 2 triệu; 3 triệu; 4 triệu; 5 triệu; 6 triệu; 7 triệu; 8 triệu; 9 triệu và 10 triệu.

  • lượt xem
Cập nhật: 08/09/2021