Giải câu 1 trang 87 toán 6 tập 1 sách cánh diều

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 87 toán 6 tập 1 sgk cánh diều

Tính:

a) (- 45) : 5;

b) 56 : 7;

c) 75 : 25;

d) (- 207) : (- 9).

Bài làm:

a) (- 45) : 5 = - (45 : 5) = - 9

b) 56 : (- 7) = - (56 : 7) = - 8

c) 75 : 25 = 3

d) (- 207) : (- 9) = 207 : 9 = - 23

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021