Giải câu 2 bài 25: Phương trình cân bằng nhiệt sgk Vật lí 8 trang 89

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 89 Sgk Vật lí lớp 8

Người ta thả một miếng đồng khối lượng 0,5kg vào 500g nước. Miếng đồng nguội đi từ 80oC xuống 20oC. Hỏi nước nhận được một nhiệt lượng bằng bao nhiêu và nóng lên thêm bao nhiêu độ ?

Bài làm:

Lưu ý:

  • Nhiệt dung riêng của đồng bằng 380 J/kg.K
  • Nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K
  • 500g = 0,5kg

Nhiệt lượng nước nhận được đúng bằng nhiệt lượng mà miếng đồng tỏa ra :

Qnước = Qđồng = mđồng . cđồng . = 0,5 . 380 . ( 80 - 20 ) = 11400 (J)

Độ tăng nhiệt độ của nước là :

= $\frac{Q_{nước}}{m_{nước} . c_{nước}}$ = $\frac{11400}{0,5 . 4200}$ = 5,43 (oC)

Vậy nước đã nóng lên thêm 5,43oC

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Vật lý 8