Giải câu 3 trang 116 sách VNEN toán 5 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 116 sách VNEN toán 5 tập 1

Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. Biết 3,5l dầu cân nặng 2,66kg. Vậy 9l dầu cân nặng .... kg

b. Biết 4,6l dầu cân nặng 3,496 kg. Có.....l dầu nếu chúng cân nặng 6,08kg

Bài làm:

a. Biết 3,5l dầu cân nặng 2,66kg. Vậy 9l dầu cân nặng 6,84 kg

b. Biết 4,6l dầu cân nặng 3,496 kg. Có 8l dầu nếu chúng cân nặng 6,08kg

Cách tính:

a. 9 lít dầu cân nặng: (2,66 : 3,5) x 9 = 6,84 (kg)

b. Một lít dầu cân nặng: 3,496 : 4,6 = 0,76 (kg)

=> 6,08 kg dầu sẽ có số lít dầu: 6,08 : 0,76

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021