Giải câu 3 trang 13 VNEN toán 4 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 13 VNEN toán 4 tập 1

Viêt các số sau và cho biết mỗi số có bao nhiêu chữ số, mỗi số có bao nhiêu chữ số 0:

Tám mươi nghìn sáu mươi ba triệu

bốn triệu năm trăm triệu

Bài làm:

Tám mươi nghìn

  • Viết số: 80 000
  • Số có 4 chữ số 0

Sáu mươi ba triệu

  • Viết số: 63 000 000
  • Số có 6 chữ số 0

Bốn triệu

  • Viết số: 4 000 000
  • Sô có 6 chữ số 0

Năm trăm triệu

  • Viết số: 500 000 000
  • Số có 8 chữ số 0
  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021