Giải câu 3 trang 32 VNEN toán 4 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 32 VNEN toán 4 tập 1

Cho biết: Năm nhuận là năm mà tháng 2 có 29 ngày, các năm không nhuận thì tháng 2 chỉ có 28 ngày, cứ 4 năm thì có một năm nhuận.

a. Nêu tên các tháng có: 30 ngày, 31 ngày, 28 hoặc 29 ngày trong năm.

b. Năm nhuận có bao nhiêu ngày? Năm không nhuận có bao nhiêu ngày?

c. Kể tên các năm nhuận từ năm 2001 đến nay, biết năm 2000 là năm nhuận.

Bài làm:

a. Tháng có 30 ngày là: 4, 6, 9, 11.

Tháng có 31 ngày là: 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12

Tháng có 28 hoặc 29 ngày là: 2

b. Năm nhuận có 366 ngày, năm không nhuận có 365 ngày.

c. Từ năm 2001 đến nay có các năm nhuận là: 2004, 2008, 2012, 2016.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021